Οι δράσεις της ΕΕ για την μείωση των εκπομπών άνθρακα

Με στόχο την αποτροπή της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής, τον Οκτώβριο του 2014, οι ηγέτες της ΕΕ υιοθέτησαν το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030,  που θέτει ως στόχο  τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2030.

 

Ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Δείτε το γράφημά μας για την πρόοδο της ΕΕ σχετικά με τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή.

 

Οι προτάσεις της ΕΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες.

 

Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών στον κλάδο της βιομηχανίας

 

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ) της ΕΕ στοχεύει στη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να κατέχουν άδεια για κάθε τόνο ισοδύναμου CO2 που εκπέμπουν. Η αγορά τους θα γίνεται μέσω δημοπρασιών ενώ θα δοθούν και κίνητρα για να ωθήσουν την καινοτομία στον τομέα της βιομηχανίας..

 

Το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών αποτελεί την πρώτη διεθνή αγορά άνθρακα και παραμένει η μεγαλύτερη. Ρυθμίζει περίπου το 45% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καλύπτει κατά προσέγγιση 11.000 σταθμούς παραγωγής ενέργειας και εργοστασιακές μονάδες στην ΕΕ. Στόχος του είναι η μείωση των εκπομπών κατά 43% σε σύγκριση με το 2005.

 

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ και την μεταρρύθμισή του.

 

Μείωση των εκπομπών άνθρακα σε άλλους τομείς

 

Τομείς που δεν καλύπτονται από τo Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) - όπως οι μεταφορές, η γεωργία, οι υποδομές και η διαχείριση των αποβλήτων - εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ. Οι εκπομπές από αυτούς τους εκτός ΣΕΔΕ τομείς θα μειωθούν κατά 30% μέχρι το 2030 συγκριτικά με τα ποσοστά του 2005.

 

Αυτό θα πραγματοποιηθεί , μέσα από την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι θα υπολογιστούν βάσει του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Οι χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα εισοδήματα θα λάβουν υποστήριξη.

 

Ανακαλύψτε τους στόχους των κ-μ και πως η ΕΕ θα υποστηρίξει τις πιο φτωχές χώρες.

 

 

Τα δάση και η κλιματική αλλαγή

Τα δάση στην ΕΕ απορροφούν το 10,9% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την δυναμική για να καταπολεμήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 

Η νομοθεσία στοχεύει στο να αποτρέψει τις εκπομπές αερίων που προκαλούνται από την αποψίλωση των δασών υποχρεώνοντας κάθε χώρα της ΕΕ να αντισταθμίσει τις αλλαγές στη χρήση της γης, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της καλύτερης διαχείρισης ή και αύξησης των δασών.

 

Δείτε το γράφημα μας για να μάθετε πως η ΕΕ χρησιμοποιεί τα δάση προκειμένου να αντισταθμίσει τις εκπομπές άνθρακα

Δείτε επίσης