Επανέρχεται η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης." και συγκεκριμένα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31, επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας.
 
 
Η διάταξη, η οποία αναβιώνει κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν αυτή δεν διασφαλίζεται μέσω της συνείσπραξης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά του ακινήτου.
 
Σχέδιο νόμου
 
"3. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α' 114) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η παρ.18 του άρθρου 24 του ν.2130/1993."
 
Η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, πριν την κατάργησή της είχε ως εξής:
 
"18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε."

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις