Παρακολούθηση εκτέλεσης προγράμματος επισκόπησης δαπανών οικονομικού έτους 2018

Α. Κατά το 2017, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υλοποίησε πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος της επισκόπησης δαπανών ήταν η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων, με σκοπό τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κοινωνική προστασία ευάλωτων πληθυσμών σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Οι προτάσεις εξοικονόμησης που αξιολογήθηκαν ως ρεαλιστικές, εφικτές και συμβατές με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική ενσωματώθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2018. Περαιτέρω, έγινε προβολή των αντίστοιχων μεγεθών για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ (2021). 

Β. Η επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης ωστόσο, δεν αποτελεί εφάπαξ άσκηση εξοικονόμησης πόρων. Με το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 142/2017/ΦΕΚ Α΄181) συστάθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΑΔΓΚ), με κύριο στόχο τη διαρκή συγκριτική αξιολόγηση κάθε δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης, ώστε οι διατιθέμενοι δημόσιοι πόροι, που κυρίως προέρχονται από τη φορολογία, να έχουν υψηλή και μετρήσιμη κοινωνική ανταποδοτικότητα. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της νέας Διεύθυνσης έχουν ως ακολούθως: 

α) διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των δράσεων της Γενικής Κυβέρνησης, 
β) σχεδιασμός και εισαγωγή νέων συστημάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης, 
γ) σχεδιασμός, συντονισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση γενικών και θεματικών επισκοπήσεων δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

Ειδικότερα, αναφορικά με το πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών, η Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για: 

α) τον ετήσιο προγραμματισμό επισκοπήσεων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 
β) την επεξεργασία στοιχείων δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς εντοπισμό περιοχών προς επισκόπηση, καθώς και 
γ) την οργάνωση των επισκοπήσεων και το συντονισμό των φορέων για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος επισκοπήσεων. 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος επισκόπησης δαπανών του τρέχοντος οικονομικού έτους, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων: 

α) Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης έως 25.03.2018 απολογισμό εκτέλεσης Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 και εκτίμηση πραγματοποιήσεων/ εκτέλεσης Α΄ εξαμήνου τρέχοντος έτους για όλες τις δράσεις με τις οποίες συμμετέχουν στην επισκόπηση δαπανών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Μετά την αποστολή του πρώτου διμηνιαίου απολογισμού, αυτός θα αποστέλλεται για όλες τις δράσεις σε μηνιαία βάση, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, με επικαιροποιημένη την εκτίμηση εκτέλεσης Α΄ εξαμήνου. 

β)  Να αποστείλουν ονομαστική λίστα με τα στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία θα το εκπροσωπούν σε θέματα επισκόπησης δαπανών. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα στελέχη αυτά θα αποτελούν και σημεία επαφής με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. 

Η αποστολή όλων των αιτούμενων στοιχείων να γίνεται τόσο εγγράφως όσο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παρακαλούμε για την τήρηση των αναφερόμενων διαδικασιών και προθεσμιών. 
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr ). 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις