ΑΑΔΕ: σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση των ταμειακών στο  Taxisnet

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση των ταμειακών στο  Taxisnet.Σειρά ερωτήσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την διασύνδεση των ταμειακών στο  Taxisnet  απάντησε η ΑΑΔΕ.
 
Οι ερωτήσεις έγιναν από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Θ. Θεοχάρη και οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:
 
Αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τις διατάξεις  των άρθρων 14 και 15 του ν.4308/2014, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, ορίζεται η δυνατότητα των οντοτήτων να εκδίδουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 
Συνεπώς, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη στην  έκδοση των παραστατικών πωλήσεων ως δυνατότητα επιλογής  της οντότητας για τη μέθοδο έκδοσης των παραστατικών της, σε  συμφωνία και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/112/ΕΕ.
 
Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών  τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επίκειται  έως την 27η Νοεμβρίου 2018 η ενσωμάτωση των διατάξεων  της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, για την οποία έχει ήδη συσταθεί και συγκροτηθεί σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 
Αναφορικά με τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών  μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε., το  ζήτημα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων  των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010,  όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, σε βάση  δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.
 
Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του μέτρου βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας έκαστης συναρμόδιας υπηρεσίας, για την έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής, των εξαιρέσεων και των ειδικότερων υποχρεώσεων για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, καθώς και Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.
 
Προκειμένου να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση με  αποδοτικό τρόπο και αποσκοπώντας στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του ν.4446/2016 προβλέπεται ότι:
«Με απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα  των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης».
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζονται την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης.
 
Αναφορικά με την διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών  με βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, είναι αντικείμενο κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 69 του ν.4446/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογουμένων της παραγράφου 1, οι εξαιρέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές  για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της  παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαβίβασή τους».
 
Σημειώνεται ότι η έκδοση της εν λόγω Απόφασης, βρίσκεται σε  στάδιο επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας κάθε συναρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε..
 
Στο πλαίσιο του έργου της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών, η  Α.Α.Δ.Ε. δέχεται πιλοτικά με αυτοματοποιημένη διαδικασία παραστατικά χονδρικής και λιανικής που εκδίδονται από εγκεκριμένους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ), καθώς  και τις συνόψεις των εκδιδόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων.  Ήδη από το Νοέμβριο του 2013 ο εξυπηρετητής δέχεται πιλοτικά δεδομένα συναλλαγών από 811 Φ.Η.Μ, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει πάνω από 27.000.000 παραστατικά συναλλαγών χονδρικής και λιανικής, ενώ έχει επίσης δεχτεί πιλοτικά περί τα 100  ηλεκτρονικά παραστατικά από δυνητικούς παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 
Η Υπηρεσία μας, όταν οριστικοποιηθεί το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το  σύνολο των δράσεων που θα απαιτηθούν για νέα καθώς και  υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα που εξυπηρετούν τις φορολογικές διαδικασίες. Παράλληλα θα φροντίσει να παρέχει αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν  το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού.

Δείτε επίσης