Προσωρινή συμφωνία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Το Συμβούλιο κατέληξε σήμερα σε γενική προσέγγιση σχετικά με ένα σύνολο κανόνων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της φορολογικής απάτης σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που διατίθενται ηλεκτρονικά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών για τις πληρωμές και για την περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τους εθνικούς υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της απάτης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών αποτελούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα των διαδικτυακών αγορών. Χάρη στις πληροφορίες που κατέχουν, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στις εθνικές φορολογικές αρχές για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Με την εναρμόνιση του τρόπου συλλογής και πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν ένα ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τον ΦΠΑ, ιδίως στον τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

κ. Mika Lintilä, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δέσμη νέων κανόνων αποτελείται από δύο νομοθετικά κείμενα:

  • τροποποιήσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ, με τις οποίες θεσπίζονται απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών πληρωμών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα δεδομένα αυτά θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των εθνικών φορολογικών αρχών υπό αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων.
  • τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις καθορίζουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα για τον εντοπισμό της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ.

Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, το οποίο εισήγαγε νέες υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ για τις επιγραμμικές αγορές και απλοποιημένους κανόνες για τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις.

Επόμενα στάδια

Οι κανόνες αυτοί θα εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο χωρίς περαιτέρω συζήτηση μόλις το κείμενο αναθεωρηθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις