Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τους κανόνες για τη φορολόγηση της πώλησης ή της χρήσης προϊόντων, όπως ο καπνός, η ενέργεια ή το αλκοόλ.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για το εμπόριο προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, βελτιώνοντας περαιτέρω τις συνθήκες για τον θεμιτό ανταγωνισμό και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Η σημερινή συμφωνία βελτιώνει σημαντικά το καθεστώς για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος πλαισίου συνεπάγεται τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας για τους μικρούς παραγωγούς, ενώ παράλληλα προωθείται ο θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά.

κ. Mika Lintilä, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας

Το Συμβούλιο συμφώνησε επί των ακόλουθων προτάσεων:

  • την οδηγία σχετικά με το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης
  • τον κανονισμό σχετικά με τη διοικητική συνεργασία όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται για την πώληση ή τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων που υπόκεινται σε τέτοιους δασμούς. Τα έσοδα από τα εν λόγω τέλη εισπράττονται εξ ολοκλήρου από τη χώρα στην οποία καταβάλλονται. Από το 1992, οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει κοινούς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και στα ίδια προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και διοικητική συνεργασία σχετικά με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

Σκοπός αυτών των προτάσεων είναι να εναρμονίσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τις τελωνειακές διαδικασίες στην ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα την είσπραξη του ορθού φόρου από τα κράτη μέλη. Στοχεύουν επίσης στη μείωση του διοικητικού και νομικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις περιέχουν διάφορα μέτρα με σκοπό τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν την αλληλεπίδραση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών και τις ενδοενωσιακές διακινήσεις των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

Η οδηγία σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης καθορίζει, μεταξύ άλλων, κατευθύνσεις σχετικά με τις ποσότητες υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να αποκτούν για προσωπική τους χρήση και να μεταφέρουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο χωρίς να φορολογούνται.

Επόμενα στάδια

Οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο χωρίς περαιτέρω συζήτηση, αφού όλα τα κράτη μέλη άρουν τις εναπομένουσες επιφυλάξεις τους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις