Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας για τις Προσφορές Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Γεράσιμου Θωμά, (ΦΕΚ Β/940/20.3.2020) καθορίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας στην αξιολόγηση και χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ διαφόρων τεχνολογιών από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), και ειδικά για τα κορεσμένα δίκτυα (πχ Πελοπόννησος, Εύβοια) και από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ).

 

 

Με την απόφαση επιδιώκεται να επιλυθούν προβλήματα που είχαν προκύψει στην ομαλή αδειοδοτική διαδικασία των έργων -σε συνδυασμό με τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση ή/και όρους σύνδεσης που έχουν κατατεθεί στον  ΔΕΔΔΗΕ-  και να αρθούν συγχύσεις που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες ρυθμίσεις για τις προτεραιότητες. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για νέους παραγωγούς ΑΠΕ.

 

 

Προωθείται επίσης η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές (Δυτική Μακεδονία και Δήμος Μεγαλόπολης), καθώς προβλέπεται ότι για τις περιοχές αυτές θα συντάσσεται ειδικός κατάλογος προτεραιότητας για αιτήσεις των περιοχών αυτών και θα αξιολογούνται παράλληλα σε σχέση με τις λοιπές αιτήσεις της ίδιας διοικητικής περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ θα δημιουργήσει ειδική ομάδα εξέτασης για τις αιτήσεις των περιοχών αυτών, με στόχο την ταχύτερη εξέταση τους.

 

 

Διατηρείται σχετική προτεραιότητα για αιτήσεις που υποβάλλονται από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.ΚΟΙΝ.) στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοίκησης, από Ε.ΚΟΙΝ. που δεν διανέμουν κέρδη ή από Ε.ΚΟΙΝ στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη (Ομάδα Γ). Για τι υπόλοιπες κατηγορίες Ε.ΚΟΙΝ. έχει περιοριστεί σημαντικά η προτεραιότητα που απολάμβαναν μέχρι σήμερα (Ομάδα Δ).

 

 

Όπως προβλέπεται, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης υπάγονται σε πέντε Ομάδες Προτεραιοτήτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε). Οι αιτήσεις των Ομάδων Α και Β αξιολογούνται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων των Ομάδων Γ, Δ, και Ε. Για τις υπόλοιπες ομάδες ισχύει σχετική προτεραιότητα.

 

 

Ειδικότερα, οι αιτήσεις που υπάγονται στην Ομάδα Γ εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που υπάγονται στις Ομάδες Δ, Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά προτεραιότητας που ισχύει σαν να είχαν υποβληθεί τέσσερις (4) μήνες πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Δ εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που υπάγονται στην Ομάδα Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά προτεραιότητας που ισχύει σαν να είχαν υποβληθεί ένα (1) μήνα πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους.

 

 

 Μεταξύ των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς της ίδιας Ομάδας τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

 

 

Οι Ομάδες Προτεραιότητας καθορίστηκαν με γνώμονα το ενωσιακό δίκαιο, την βούληση της Πολιτείας να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και το γεγονός ότι έπρεπε να εισαχθούν κανόνες εξορθολογισμού της χρήσης του ηλεκτρικού χώρου.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται προτεραιότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο σε τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ που προωθούν την μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την διαχείριση των αποβλήτων, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση του ρόλου του καταναλωτή και τον περιορισμό των απωλειών δικτύου μέσω της αυτοπαραγωγής.

 

 

Παρατίθενται τα ακόλουθα δυο παραδείγματα για το πώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο προτεραιότητας:

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 1

 

 

Έστω ότι ένας ιδιώτης επενδυτής υπέβαλε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ την 1η Ιουλίου 2019. Αντίστοιχα μία Ε.ΚΟΙΝ. που διανέμει κέρδη στα μέλη της υπέβαλε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ την 5η Ιανουαρίου 2020.

 

 

Προ της έκδοσης της εν λόγω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρώτα θα αξιολογούταν η αίτηση της Ε.ΚΟΙΝ., παρότι είχε υποβληθεί έξι μήνες μετά την αίτηση του ιδιώτη. Πλέον, με την απόφαση του ΥΠΕΝ, θα αξιολογηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ πρώτα η αίτηση του ιδιώτη επενδυτή και ακολούθως αυτή της Ε.ΚΟΙΝ..

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2

 

 

Έστω ότι ένας ιδιώτης επενδυτής υπέβαλε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ την 1η Φεβρουαρίου 2020. Αντίστοιχα μία Ε.ΚΟΙΝ. που διανέμει κέρδη στα μέλη της υπέβαλε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ την 20η Φεβρουαρίου 2020.

 

 

Με την απόφαση του ΥΠΕΝ ο ΔΕΔΔΗΕ θα θεωρήσει κατά τη σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων ότι η αίτηση της Ε.ΚΟΙΝ. είχε υποβληθεί ένα (1) μήνα πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής της (21 Ιανουαρίου 2020) και άρα θα εξεταστεί προ της αίτησης του ιδιώτη επενδυτή.

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις