Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των αλκοολούχων προϊόντων

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τον τρόπο φορολόγησης των αλκοολούχων προϊόντων με σκοπό τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά.

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ συμφώνησαν χτες προσωρινά, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης από το Συμβούλιο, με την επικαιροποίηση των κανόνων για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη εντός της ΕΕ. Ουσιαστικά, οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τη διάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αναμένεται ειδικότερα να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειώσουν τα έξοδα για τους μικρούς παραγωγούς αλκοόλης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία και την αποτελεσματική είσπραξη των φόρων.

Το κοινό ενωσιακό μας πλαίσιο για τον τρόπο φορολόγησης της αλκοόλης είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί πως όλοι ακολουθούμε τους ίδιους κανόνες. Ωστόσο, τα τελευταία 30 χρόνια, ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε την αλκοόλη έχει εξελιχθεί σημαντικά. Σήμερα, επικαιροποιούμε τους κανόνες μας ώστε να αντανακλώνται καλύτερα οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των οινοπνευματωδών.

κ. Zdravko Maric, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται για την πώληση ή τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως η αλκοόλη, τα καπνά και η ενέργεια. Τα έσοδα από τους φόρους αυτούς εισπράττονται εξ ολοκλήρου από τη χώρα στην οποία καταβάλλονται. Από το 1992 οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει κοινούς κανόνες, και συγκεκριμένα ελάχιστους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται ενιαία και στα ίδια προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

  • αύξηση του κατώτατου ορίου για τη μπίρα χαμηλού αλκοολικού τίτλου που μπορεί να υπόκειται σε μειωμένους συντελεστές από 2,8 % σε 3,5 % κατ' όγκο. Η αλλαγή αυτή παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές να επιλέγουν αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου έναντι των «ισχυρότερων» ποτών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόσληψη αλκοόλης. Ενθαρρύνει επίσης τους ζυθοποιούς να είναι καινοτόμοι και να δημιουργούν νέα προϊόντα χαμηλότερου αλκοολικού τίτλου.
  • επέκταση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης για μικρούς παραγωγούς μπύρας και αιθυλικής αλκοόλης στους παραγωγούς άλλων ποτών που παρασκευάζονται με ζύμωση, όπως ο μηλίτης.
  • καθιέρωση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης στην ΕΕ για την επιβεβαίωση του καθεστώτος των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
  • διασαφήνιση των όρων εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής από ειδικό φόρο κατανάλωσης για τη μετουσιωμένη αλκοόλη, η οποία χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε προϊόντα καθαρισμού.

Οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν επισήμως από το Συμβούλιο μετά την οριστική διατύπωση της οδηγίας από τους γλωσσομαθείς νομικούς και η στη συνέχεια η μεταφερθείσα οδηγία στην εθνική νομοθεσία θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Δείτε επίσης