Αγρότες: Μείωση της προκαταβολής φόρου με ένα απλό «κλικ»
Μείωση της προκαταβολής φόρου ΑΓΡΟΤΕΣ

Με προσωποποιημένα μηνύματα που θα σταλούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενημερωθούν περίπου 1.000.000 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες για το μηδενισμό ή τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που δικαιούνται. Τα μηνύματα θα σταλούν σήμερα στους λογαριασμούς που έχουν οι δικαιούχοι στο σύστημα ΤΑΧΙSnet και η ΑΑΔΕ θα εκδώσει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση.

Βάσει των όσων προβλέπει το άρθρο 18 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου, ο οποίος ανέρχεται, κανονικά, σε 100%:

– Θα μηδενιστεί για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, των αερομεταφορών και των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 35,01% σε σύγκριση με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

– Θα μειωθεί κατά 30% έως 70% για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 5% έως 35% σε σύγκριση με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

– Θα μειωθεί κατά 50% για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Οσοι από τους δικαιούχους έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και έχουν ήδη λάβει εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος στα οποία η προκαταβολή είναι υπολογισμένη με τον κανονικό συντελεστή 100% μπορούν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα μηδενισμού ή μείωσης της προκαταβολής υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μπορεί να γίνει από κάθε δικαιούχο, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, με ένα απλό «κλικ» επανυποβολής της ήδη υποβληθείσας αρχικής δήλωσης, χωρίς καμία μεταβολή των στοιχείων της, ώστε η προκαταβολή φόρου εισοδήματος να υπολογιστεί με τον νέο μειωμένο συντελεστή.

Οσοι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος μπορούν να λάβουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου άμεσα, με την οριστική υποβολή της δήλωσης. Πιο αναλυτικά:

1) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ, καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, δικαιούνται μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την παρακάτω κλίμακα:
α) Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.
β) Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.
γ) Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%.
δ) Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό της πτώσης του τζίρου λαμβάνονται υπόψη:
* Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31-7-2020.
* Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31-7-2020.
Το ποσό του τζίρου που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό που έχει δηλωθεί στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

2) Το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται (μειώνεται κατά 100%) για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους, ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

3) Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι τις 31-7-2020, δεν τυγχάνει του ευεργετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου.

4) Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των παραπάνω εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 50%. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

5) Οι παραπάνω μειώσεις στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος δεν εφαρμόζονται για νέα νομικά πρόσωπα ή νέες νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και βρίσκονται στην πρώτη τριετία λειτουργίας τους. Επίσης, δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που το 2019 απέκτησαν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις φορολογουμένων η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη τη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%. Εξαιρούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων τριών εδαφίων οι επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και των ακτοπλοϊκών μεταφορών, οι οποίες εντάσσονται φέτος στην πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής προκαταβολής φόρου.

6) Σε κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο θα επωφεληθεί της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, θα επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που θα έχει επωφεληθεί.

7) Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χωρίς να υπολογιστεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30-12-2020.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις