ΥΠΟΙΚ: Εννέα προτάσεις για προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης»

Στοχευμένες προτάσεις για την προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης» στην Ελλάδα κατήρτισε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την στρατηγική ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γεωργίου Ζαββού.

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ευρέως και επαρκώς κατανοητή η έννοια της «πράσινης ανάπτυξης» και η σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων - η οποία απαρτίζεται από φορείς της κεφαλαιαγοράς - διατύπωσε προτάσεις και κατήρτισε ένα σχέδιο για το πως η χώρα μας θα προσελκύσει την αυξανόμενη διεθνή επενδυτική ζήτηση για πράσινες επενδύσεις και πως θα αξιοποιήσει τα σημαντικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχύσουν την πράσινη ανάπτυξη. 

Θα απαιτηθεί ενημέρωση των επιχειρήσεων

Για να επιτευχθεί αυτό το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αναφέρει πως θα απαιτηθεί ενημέρωση των επιχειρήσεων και παροχή υποστήριξης προς αυτές προκειμένου να δραστηριοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά  σε πράσινες δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και επενδύσεις και να απευθυνθούν με επιτυχία  αναζητήσουν κεφάλαια μέσω της έκδοσης «πράσινων» ομολόγων και μετοχών. «Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ΜμΕ με περιορισμένα μέσα, θα πρέπει να τους δοθεί σημαντική υποστήριξη», αναφέρεται στο πόρισμα.

Οι 9 προτάσεις

Στη βάση αυτή η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προτείνει τις εξής παρεμβάσεις για την ταχύτερη προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης»:

-Τη δημιουργία καταλόγου στρατηγικών ή/και ιδιωτικών πράσινων επενδύσεων βάσει σαφών κριτηρίων και πληροφόρηση για το όφελος από τον χαρακτηρισμό τους ως τέτοιες. 

-Τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης τα οποία θα απευθύνονται στους υποψήφιους εκδότες πράσινων ομολόγων, σε υποψήφιους επενδυτές και ελεγκτές. 

-Την παροχή κινήτρων για την δραστηριοποίηση των εταιριών, προκειμένου να επιτύχουν την συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς δείκτες ESG, ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητά  τους, η συναλλακτική τους δραστηριότητα και κατ’ επέκταση, η  δυνατότητα άντλησης περαιτέρω κεφαλαίων μέσω της αγοράς (μέσω ΑΜΚ, ΟΔ κλπ.)

-Την περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή(π.χ. κατά 50%) «πράσινων» ΜμΕ, εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα. 

-Την εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου έκδοσης πράσινων ομολόγων & μετοχών, μέσω ενός σχεδιασμού και θέσπισης κριτηρίων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EU Green Βond Framework & EU Taxonomy Regulation) και με ανεξάρτητη διασφάλιση σχετικά με τη συμμόρφωση της έκδοσης με τα κριτήρια αυτά

-Φορολογικά κίνητρα για την αγορά πράσινων ομολόγων και μετοχών (πχ μειωμένος φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ή/και τοκομεριδίων ή/και μερισμάτων)

-Την επιδότηση «πράσινων» ομολόγων και μετοχών για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους εξωτερικής επαλήθευσης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

-Την παροχή εγγυήσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ιδιωτικές τράπεζες ή μεσοπρόθεσμους/μακροπρόθεσμους επενδυτές, όπως ταμεία ή ασφαλιστικές εταιρίες) για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων

-Εκδόσεις πράσινων καλυμμένων ομολόγων (covered bonds), τα οποία θα εξασφαλίζονται με επιλέξιμα πράσινα/ βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία και ανάλογα με τον σχεδιασμό τους, θα εμπίπτουν σε διαφόρους βαθμούς «πρασίνου», σε σχέση με τα κριτήρια ταξινόμησης.