ΑΑΔΕ: Για τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ 2003/2021 με την οποία κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 163 του εν θέματι νόμου με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 73, του ν.2960/2001 και ειδικότερα η υποπερ. 1 της περ. κα), της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 αναφορικά με τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021.

Α. Νομοθετικό πλαίσιο

Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρηματικής χρήσης για καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, βάσει κλίμακας κατανάλωσης ανά έτος ως ακολούθως:

- για κατανάλωση από 0 έως και 10.000 MWh        5€/ MWh
- για κατανάλωση μεγαλύτερη από 10.000 ΜWh    2€/ MWh

Αναφορικά με τη φορολόγηση τω υπόλοιπων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπερ. 1, της περ. κα), καθώς και στην υποπερ. 2 της περ. κα). 

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Β. Υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εκάστοτε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας:

α) οφείλουν να προσαρμόζουν την τιμολόγησή τους στους καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, εκδίδοντας αναλόγως τα παραστατικά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τα κατωτέρω:
• για τις πρώτες 10.000 MWh από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, επιβάλλεται συντελεστής Ε.Φ.Κ. 5€/MWh,
• όταν καταναλωτής μέσης και υψηλής τάσης επιτυγχάνει εντός του ίδιου έτους κατανάλωση 10.000 MWh, τότε αλλάζει ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. και για κάθε υπερβάλλουσα από την ως άνω κατανάλωση MWh, ο συντελεστής μειώνεται από 5€/MWh σε 2€MWh.

β) έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν από την αρχή κάθε έτους τις καταναλώσεις των καταναλωτών/πελατών τους και οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τη τιμολόγησή τους λαμβάνοντας υπόψη τους ως άνω συντελεστές αναλόγως του επιπέδου κατανάλωσης.

γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των εν λόγω παραστατικών προμήθειας, και με βάση αυτά, υποβάλλουν τις Συγκεντρωτικές Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. για τους πελάτες τους.

Οι ως άνω προμηθευτές υποβάλλουν μία Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών τους μέχρι τις 10.000 MWh και ξεχωριστή δεύτερη Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τις καταναλώσεις άνω των 10.000 MWh. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της περ. θ' του άρθρου 78 του ν.2960/2001 η οποία χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμμετέχει στην κλίμακα της υποπερ. 1 της περ. κα) της παρ. 1 του ίδιου νόμου, είναι μόνο το μέρος της μη απαλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, ήτοι ηλεκτρική ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται στις ως άνω χρήσεις και επομένως δεν απαλλάσσεται.

Γ. Υποχρεώσεις Διαχειριστών Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση που καταναλωτής προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από περισσότερους του ενός προμηθευτές, ο αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να αποστέλλει συνολικά μηνιαία στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους προμηθευτές, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση από αυτούς της συνολικής κατανάλωσης από την αρχή κάθε έτους του καταναλωτή/πελάτη τους και η αναπροσαρμογή της τιμολόγησής τους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αλλάξει προμηθευτή κατά τη διάρκεια ενός έτους, τότε ο αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να ενημερώσει τον διάδοχο προμηθευτή για τη μέχρι στιγμή κατανάλωση του εν λόγω καταναλωτή από την αρχή του εν λόγω έτους.

Δ. Έλεγχοι.

Για τη διευκόλυνση των ελέγχων, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν αρχείο σε μηνιαία βάση παρακολούθησης των καταναλωτών/πελατών τους μέσης και υψηλής τάσης με τις καταναλώσεις τους από την 1/1 κάθε έτους μέχρι και την 31/12 του έτους αυτού, το οποίο υποβάλλεται στην ΕΛΥΤ Αττικής μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενους έτους από το έτος στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω αρχείο. Στα ως άνω αρχεία παρακολούθησης κατανάλωσης πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά παραστατικά προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι Δηλώσεις ΕΦΚ με τις οποίες έχουν αποδοθεί οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε μηνιαία βάση.

Για την διασταύρωση των ανωτέρω στοιχείων οι Διαχειριστές Συστήματος ή Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν στην ΕΛΥΤ Αττικής, τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από 1/1 μέχρι 31/12 έκαστου έτους, ανά μήνα και ανά καταναλωτή μέσης και υψηλής τάσης, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενους έτους από το έτος αναφοράς των εν λόγω στοιχείων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στις αριθμ: α) ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010 αναφορικά με τους όρους και τις διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση και β) ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 περί καθορισμού των στοιχείων που διαβιβάζονται στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια.

Αναφορικά με τους Εθνικούς Πρόσθετους Κωδικούς(Ε.Π.Κ.) φορολογίας που χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. για την ηλεκτρική ενέργεια, σας γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκαν ο ΕΠΚ 1146 με περιγραφή «ΕΦΚ και λοιπή φορολογία- επιχειρηματική χρήση Μέση και Υψηλή τάση μέχρι 10.000MWh» ο οποίος θα υπολογίζει ΕΦΚ 5€/MWh και ο ΕΠΚ 1147 με περιγραφή «ΕΦΚ και λοιπή φορολογία- επιχειρηματική χρήση Μέση και Υψηλή τάση 10.000MWh και άνω» ο οποίος θα υπολογίζει ΕΦΚ 2€/MWh.

Σημειώνεται ότι ο ΕΠΚ 1096 θα παραμείνει ενεργός για ορισμένο χρονικό διάστημα παράλληλα με τους δύο νέους ΕΠΚ που δημιουργήθηκαν (1146 και 1147), προκειμένου να υποβληθούν και οι τελευταίες Δηλώσεις ΕΦΚ που αφορούν σε καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31/12/2020.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις