Μείωση προκαταβολής φόρου και συντελεστή φορολογίας
Μείωση προκαταβολής φόρου και συντελεστή φορολογίας


Με τις διατάξεις της νέας τροπολογίας του Υπ. Οικονομικών προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Μειώνεται, σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.
β. Μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.
γ. Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%), το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

2. Μειώνεται, κατά 2% (από 24% που ισχύει σε 22%), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζομένων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

3. Το ποσοστό 100% της προκαταβολής για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

4. Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις. Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

5. Προβλέπεται, από το φορολογικό έτος 2020, η κατανομή της ωφέλειας της περ. ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν .4052/2012, ισόποσα εντός πέντε (5) φορολογικών ετών αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.

6. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 69 του ν.4714/2020 σχετικά με τον μηχανισμό εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Ορίζεται ότι, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 (και όχι μόνο κατά το οικονομικό έτος 2020, που ισχύει), από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους ο.τ.α. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.
β. Προβλέπεται ότι εάν οι ο.τ.α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής υ.α. (παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4281/2014), το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να μην παρακρατείται.
γ. Οι εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από τις 31.7.2020.

7. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 48 και 49 του ν.4797/2021 σχετικά με: α) τους πίνακες των τιμών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο), που λειτουργούν ως συντελεστές για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.), β) τη δυνατότητα υπαγωγής σε μειωμένο κατά 5% συντελεστή του τέλους ταξινόμησης (περ.α' της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.4714/2020), των επιβατικών αυτοκινήτων με άδεια κυκλοφορίας κράτους - μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί πριν από την 1η.6.2016, αντίστοιχα.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Περιορίζεται η επιβάρυνση των επιχειρήσεων από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από 24% σε 22%, για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

Άρθρο 3

Αντιμετωπίζεται η φορολογική επιβάρυνση από την εισφορά αλληλεγγύης σε μία χρονική περίοδο που η οικονομία της χώρας έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 4

Αντιμετωπίζεται η φορολογική επιβάρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών και Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της δικαιότερης φορολόγησης το όφελος από τον συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που αποτελεί εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας κατανέμεται ισόποσα εντός πενταετίας.

Άρθρο 5

Στο πλαίσιο του στόχου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και της αποφυγής σώρευσης νέων, οι φορείς που ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) επιχορηγούνται κατά τα έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α' 160).
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, εφόσον οι ΟΤΑ δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, από 1.1.2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση, ποσοστό 60% επί του συνολικού ποσού που διατίθεται στους ΟΤΑ, παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στην περίπτωση, όμως, που οι ΟΤΑ ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης απόφασης, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται. Κατά τον τρόπο αυτό, αφενός, εξυπηρετείται ο στόχος απομείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων, ικανοποιώντας όμως τις αναγκαίες συνθήκες για την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και αφετέρου, δίδεται ένα ισχυρό κίνητρο στους ΟΤΑ να προχωρήσουν στην πλήρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
Για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ανωτέρω ενεργειών, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντικαθιστάμενου άρθρου, ήτοι η 31η Ιουλίου 2020.

Άρθρο 6

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επανακαθορίζονται για λόγους ασφάλειας δικαίου οι ημερομηνίες έναρξης των άρθρων 48 και 49 του ν. 4797/2021 (A'66). Ειδικότερα, προστίθεται εδάφιο για την έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 48 από την 1η.1.2021 και απαλείφεται από την παρ. 2 του άρθρου 49 η πρόβλεψη για έναρξη ισχύος από 1ης.1.2021.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) τροποποιείται, η παρ. 2 αντικαθίσταται και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.
Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.
2. Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.».

3. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. {ν. 4172/2013) προστίθενται παρ. 72 και 73 ως εξής:
«72. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
73. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 2 του παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων, γ. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 2 του παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.».

Άρθρο 2
Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.

Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται ως προς τον φορολογικό συντελεστή και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση β  της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β1, γ', δ', ε1, στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).».

Άρθρο 3
Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 - Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 ν. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται ως προς τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η παρ. 50 διαμορφώνεται ως εξής: «50. Ειδικά νια το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.». 2. Στο άρθρο 72 του Κ.φ.Ε. προστίθεται παρ. 74 ως εξής:
«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.».

Άρθρο 4
Κατανομή της ωφέλειας της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του Κ.φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α' 167) προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την εφαρμογή της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41) κατανέμεται ισόποσα εντός πέντε (5) φορολογικών ετών αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.».

2. Στο άρθρο 72 του Κ.φ.Ε. (ν. 4172/2013) προστίθεται παρ. 75 ως εξής:
«75. Η παρ. 7 του άρθρου 21 εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα.».

Άρθρο 5
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014

1. Η παρ. 2. α. του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α' 160) αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους ΟΤΑ κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου ΟΤΑ διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.
Αν οι ΟΤΑ ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν παρακρατείται.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 31η Ιουλίου 2020.

Άρθρο 6
Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρθρων 48 και 49 του ν. 4797/2021 - Τροποποίηση των άρθρων 48 και 49 του ν. 4797/2021

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4797/2021 (Α' 66) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η τελευταία κλίμακα εύρους του πίνακα II της υποπερ. β2 της περ. Α. της παρ. 1 και η τελευταία κλίμακα εύρους του πίνακα IV της υποπερ. β2 της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242), αντικαθίσταται ως εξής:

Πίνακας II

Εύρος    Τιμή
> 281    2,85

Πίνακας IV

Εύρος    Τιμή
> 187    2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η.1.2021.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4797/2021 καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Επιβατικά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4714/2020 (Α' 148) προς ψήφιση, ήτοι μέχρι τη 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί, η ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265) και αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ίδιου νόμου, η οποία απορρίφθηκε λόγω μη βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν, μετά από αίτηση των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, να υπαχθούν στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1. Όταν για τα οχήματα της παρούσας έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, είναι δυνατός, μετά από αίτηση των ίδιων προσώπων, ο επανυπολογισμός του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, ο συμψηφισμός του με το καταβληθέν τέλος ταξινόμησης και η επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α' 285).».

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις