Επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλιση
Επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα συνολική επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις ασφαλίσεις (γνωστοί ως «Φερεγγυότητα II»), ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημίας της COVID-19.

Η σημερινή επανεξέταση έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει τον τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων (δηλ. την ασφάλιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πιο ανθεκτικό, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύει καλύτερα τους αντισυμβαλλόμενους. Επιπλέον, θα θεσπιστούν πιο απλουστευμένοι και αναλογικότεροι κανόνες για ορισμένες μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι ασφαλίσεις είναι απαραίτητες για πολλούς Ευρωπαίους και για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Προστατεύουν τους ανθρώπους από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας, με τη διοχέτευση αποταμιεύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία, και τη συνακόλουθη παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η σημερινή επανεξέταση αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας Φερεγγυότητα II (οδηγία 2009/138/ΕΚ)·
  • ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ·
  • νομοθετική πρόταση για μια νέα οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Συνολική επανεξέταση της οδηγίας Φερεγγυότητα II

Στόχος της σημερινής επανεξέτασης είναι να ενισχυθεί η συνεισφορά των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, στην πρόοδο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στη διοχέτευση κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην ΕΕ κεφάλαια εκτιμώμενου ύψους 90 δισ. ευρώ. Αυτή η σημαντική αποδέσμευση κεφαλαίων θα βοηθήσει τους (αντ)ασφαλιστές να αυξήσουν τη συνεισφορά τους ως ιδιωτών επενδυτών στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω της COVID-19.

Οι τροποποιήσεις της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ θα συμπληρωθούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Η σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις προθέσεις της Επιτροπής στο θέμα αυτό. 

Ορισμένα βασικά σημεία της σημερινής δέσμης μέτρων:

  • Οι σημερινές αλλαγές θα προστατεύσουν καλύτερα τους καταναλωτές και θα διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παραμείνουν ακλόνητες, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους·
  • Οι καταναλωτές («αντισυμβαλλόμενοι») θα ενημερώνονται καλύτερα για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστή τους·
  • Οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα όταν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα σε άλλα κράτη μέλη χάρη στη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών·
  • Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν να επενδύσουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια για την οικονομία·
  • Η οικονομική ισχύς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το κλίμα, και θα είναι λιγότερο ευαίσθητη στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς·
  • Το σύνολο του τομέα θα ελέγχεται καλύτερα ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητά του.

Προτεινόμενη οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Στόχος της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές στην ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε περιπτώσεις σημαντικών χρηματοοικονομικών δυσχερειών.

Θα εισαγάγει μια νέα διαδικασία εύρυθμης εξυγίανσης, η οποία θα προστατεύει καλύτερα τους ασφαλισμένους, καθώς και την πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και, τελικά, τους φορολογούμενους. Οι εθνικές αρχές θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Μέσω της σύστασης σωμάτων εξυγίανσης, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν συντονισμένες, έγκαιρες και αποφασιστικές δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο διασυνοριακών (αντ)ασφαλιστικών ομίλων, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους αντισυμβαλλόμενους και την ευρύτερη οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνικές συμβουλές που παρέχονται από την EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων). Ευθυγραμμίζονται επίσης με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο επί του θέματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και δυναμικό ασφαλιστικό τομέα για να επενδύσει στην οικονομία μας και να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Ο ασφαλιστικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην Πράσινη Συμφωνία και στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, χάρη στον διττό ρόλο του προστάτη και του επενδυτή. Οι σημερινές προτάσεις διασφαλίζουν ότι οι κανόνες μας παραμένουν κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθιστώντας τους πιο αναλογικούς.» 

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει τον ασφαλιστικό τομέα να αναπτυχθεί και να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στην οικονομία της ΕΕ. Παρέχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων για την ανάκαμψη και την πορεία μετά από αυτή. Προωθούμε τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, με την παροχή μακροπρόθεσμων επενδύσεων που θα είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Η αναπτυσσόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών μας είναι ουσιαστικής σημασίας για το πράσινο και το ψηφιακό μας μέλλον. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον καταναλωτή· οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον σε περίπτωση που ο ασφαλιστής τους αντιμετωπίσει δυσκολίες.»

Επόμενα βήματα

Η νομοθετική δέσμη θα συζητηθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Ιστορικό

Η ασφαλιστική προστασία είναι απαραίτητη για πολλά νοικοκυριά, επιχειρήσεις και συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο ασφαλιστικός τομέας προσφέρει επίσης λύσεις για το συνταξιοδοτικό εισόδημα και συμβάλλει στη διοχέτευση αποταμιεύσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές και στην πραγματική οικονομία.

Την 1η Ιανουαρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία Φερεγγυότητα II. Η Επιτροπή παρακολούθησε την εφαρμογή της οδηγίας και προέβη σε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με πιθανά πεδία επανεξέτασης.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή ζήτησε επισήμως τεχνικές συμβουλές από την EIOPA προκειμένου να προετοιμαστεί για την επανεξέταση της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Οι τεχνικές συμβουλές της EIOPA δημοσιεύθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Πέραν του ελάχιστου πεδίου εφαρμογής της επανεξέτασης που αναφέρεται στην ίδια την οδηγία, και κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή προσδιόρισε περαιτέρω πεδία του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ που θα πρέπει να επανεξεταστούν, όπως η συμβολή του τομέα στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ένωση Κεφαλαιαγορών), η εποπτεία των διασυνοριακών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της αναλογικότητας των κανόνων προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αναφορών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις