Μείωση εξαγωγών τον Αύγουστο και στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2023

Συνέχεια της πτωτικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών σημειώθηκε τον Αύγουστο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 06.10.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εξαγωγών κατά 5,7% στο α’ οκτάμηνο του έτους. Αναλυτικά, οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκαν κατά €1.179,3 εκατ., δηλαδή 24,5% και ανήλθαν σε €3.637,5 εκατ. έναντι €4.816,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €1.384,9 εκατ., δηλαδή 17,8% και ανήλθαν σε €6.383,6 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά €205,6 εκατ., δηλαδή 7,0% και διαμορφώθηκε σε €2.746,1 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Αυγ 23* Αυγ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 3.637,5 4.816,8 -1.179,3 -24,5%
Εισαγωγές 6.383,6 7.768,5 -1.384,9 -17,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.746,1 -2.951,7 205,6 -7,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤΕπεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά €371,4 εκατ., δηλαδή 14,3% (€2.225,5 εκατ. Αυγ ’23 | €2.596,9 εκατ. Αυγ ’22), οι εισαγωγές κατά €79,0 εκατ., δηλαδή 1,7% (€4.583,2 εκατ. Αυγ ’23 | €4.662,2 εκατ. Αυγ ’22) και το εμπορικό έλλειμμα αυξημένο κατά €292,4 εκατ., δηλαδή 14,2% (€2.357,7 εκατ. Αυγ ’23 | €2.065,3 εκατ. Αυγ ’22).

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΑύγουστος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Αυγ 23* Αυγ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.225,5 2.596,9 -371,4 -14,3%
Εισαγωγές 4.583,2 4.662,2 -79,0 -1,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.357,7 -2.065,3 -292,4 14,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Αναφορικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας στο α’ οκτάμηνο του 2023, αυτές διαμορφώθηκαν σε €33.779,7 εκατ. φέτος έναντι €35.830,8 εκατ. πέρυσι με αποτέλεσμα η μείωσή τους να ανέλθει σε €2.051,1 εκατ., δηλαδή 5,7%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €53.894,7 εκατ. (μείωση €6.105,5 εκατ. | 10,2%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €20.115,0 εκατ. (μείωση €4.054,4 εκατ. | 16,8%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν ενισχυμένες κατά €543,8 εκατ. (δηλαδή 2,4%) και διαμορφώθηκαν σε €23.456,5 εκατ., οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €679,2 εκατ. (δηλαδή 1,7%) και διαμορφώθηκαν σε €39.769,2 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €1.223,0 εκατ., (δηλαδή 7,0%) και διαμορφώθηκε σε €16.312,7 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Ιαν-Αυγ 23* Ιαν-Αυγ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 33.779,7 35.830,8 -2.051,1 -5,7%
Εισαγωγές 53.894,7 60.000,2 -6.105,5 -10,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -20.115,0 -24.169,4 4.054,4 -16,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€452,4 εκατ., δηλαδή 9,8%), τα χημικά (€77,7 εκατ., δηλαδή 1,9%), τα μηχανήματα και οχήματα (€263,1 εκατ., δηλαδή 8,4%), τα διάφορα βιομηχανικά (€37,1 εκατ., δηλαδή 1,6%), τα λίπη και έλαια (€584,5 εκατ., δηλαδή 107,1%) και τα ποτά και καπνά (€182,8 εκατ., δηλαδή 26,3%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (€537,5 εκατ., δηλαδή 9,8%), οι πρώτες ύλες (€109,0 εκατ., δηλαδή 9,2%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€80,3 εκατ., δηλαδή 16,9%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Ιαν-Αυγ 23* Ιαν-Αυγ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 10.427,8 13.346,2 -2.918,4 -21,9%
Τρόφιμα 5.061,6 4.609,2 452,4 9,8%
Βιομηχανικά 4.974,1 5.511,6 -537,5 -9,8%
Χημικά 4.079,2 4.001,5 77,7 1,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.390,4 3.127,3 263,1 8,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.369,6 2.332,5 37,1 1,6%
Λίπη-Έλαια 1.130,5 546,0 584,5 107,1%
Πρώτες Ύλες 1.073,9 1.182,9 -109,0 -9,2%
Ποτά-Καπνά 877,8 695,0 182,8 26,3%
Μη ταξινομημένα 394,9 475,2 -80,3 -16,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 23.352,0 22.481,2 870,8 3,9%
Σύνολο** 33.779,8 35.827,5 -2.047,7 -5,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Αυγ 23* Αυγ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.427,1 2.338,9 -911,8 -39,0%
Τρόφιμα 559,5 552,9 6,6 1,2%
Βιομηχανικά 466,6 614,8 -148,2 -24,1%
Χημικά 321,7 356,8 -35,1 -9,8%
Μηχ/τα-Οχήματα 354,5 393,1 -38,6 -9,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 238,6 311,3 -72,7 -23,4%
Ποτά-Καπνά 87,9 69,5 18,4 26,4%
Πρώτες Ύλες 86,7 78,7 8,0 10,2%
Λίπη-Έλαια 61,0 50,8 10,2 20,1%
Μη ταξινομημένα 34,2 49,9 -15,7 -31,4%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.210,7 2.477,8 -267,1 -10,8%
Σύνολο** 3.637,8 4.816,7 -1.178,9 -24,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Στο α’ οκτάμηνο του έτους και σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,3% και ανήλθαν σε €19,6 δισ., ενώ σημαντική μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες κατά 12,2% ανερχόμενες σε €14,2 δισ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €15,6 δισ. για την ΕΕ και σε €7,8 δισ. για τις Τρίτες Χώρες.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις