Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 70 εκατ. ευρώ για την Κύπρο για τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές

Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ για την αντιστάθμιση ζημιών στον γεωργικό τομέα λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων.

Στόχος του καθεστώτος είναι η στήριξη των γεωργών, των οποίων έχει υποστεί ζημίες η φυτική και ζωική παραγωγή ή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθηκευμένα προϊόντα και ο εξοπλισμός παραγωγής λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων  τα οποία μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές, όπως καταιγίδες, παγετό, χαλάζι, χιονοπτώσεις, βαριές ή παράκαιρες βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ξηρασία, ακραίες ατμοσφαιρικές συνθήκες και ατμοσφαιρική σκόνη. Βάσει του καθεστώτος, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, οι ενισχύσεις θα δοθούν υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 150.000 ευρώ ετησίως (και 500.000 ευρώ για περίοδο πέντε ετών).

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εφάρμοσε τις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές. Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναλογικό, δεδομένου ότι περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, και ότι θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το κυπριακό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό SA.110443 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις