Δάνεια έως 25.000 ευρώ για αγρότες: Παράταση προθεσμίας και διευκολύνσεις

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» παρατείνεται και για το έτος 2024 η διάταξη για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Η διευκόλυνση συνίσταται στην, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 27 του ν. 4611/2019, σύναψη και ανανέωση των σχετικών συμβάσεων και εκταμίευση των πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Επίσης επιμηκύνεται κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα ο χρόνος που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις αιτήσεις τους, για υπαγωγή ακινήτων στον ν. 4061/2012.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 4
Παράταση προθεσμίας διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και παράταση δυνατότητας έγγραφης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας - Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και παρ. 6 άρθρου 2Α ν. 4061/2012

1. Η προθεσμία του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, παρατείνεται από τη λήξη της, και το άρθρο εικοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εικοστό τρίτο
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2Α του ν. 4061/2012 (Α' 66), περί δυνατότητας έγγραφης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας στον ν. 4061/2012, οι λέξεις «τριών (3) μηνών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έξι (6) μηνών», διορθώνεται η παραπομπή ως προς την έναρξη ισχύος, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρ. 7, οι αιτήσεις της παρ. 1 μπορούν να υποβάλλονται και εγγράφως μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στην υπηρεσία. Μετά από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της παρ. 1.».
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις