ΕΣΕΕ:Θετικά και αρνητικά στις φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές

Φορολογικές διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου

1. Πρόστιμα Εφορίας


    • Το ανώτατο πλαφόν επιβολής προστίμου για τη μη έκδοση στοιχείων, οριοθετείται στα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. (αρνητικό)
    • Σε περίπτωση όπου κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης (υποτροπή) εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για κάθε επόμενη παρόμοια παράβαση το χρηματικό ποσό πρόστιμο τετραπλασιάζεται. (αρνητικό)
    • Επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή αντίστοιχης δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Το ίδιο χρηματικό ποσό καταλογίζεται και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μα ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση πως ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία. (αρνητικό)
    • Μειώνεται στα 250 ευρώ από τα 1.000 που ήταν η αρχική εισήγηση, το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή: φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων)  που αφορά επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ Κατηγορίας).
    • Μειώνεται στα 500 ευρώ από τα 2.500 που ήταν η αρχική εισήγηση, το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή: φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων)   που αφορά επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ Κατηγορίας).
    • Εφόσον για την ίδια παράβαση επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα περισσότερα του ενός πρόστιμα, τότε υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το υψηλότερο πρόστιμο.
    • Διατηρείται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίοι είτε δεν επιδεικνύουν το απαιτούμενο πνεύμα συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων, είτε δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο, ή δε συμμορφώνονται με κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την τήρηση αρχείων.
    • Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση πως η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

2. Κατασχέσεις

Δεv θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους είναι κατώτερο των 500 ευρώ! Ως εκ τούτου, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος οφειλετών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ισχύος των νέων διατάξεων, παύουν να ισχύουν μετά από την υποβολή σχετικής δήλωσης. Παράλληλα, απαγορεύονται οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρα τρίτων σε βάρος φορολογουμένων, οι οποίοι διαθέτουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, μέχρι 50 ευρώ!

3. Ακατάσχετο για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο

• Δε θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε περιοδική βάση, από τη στιγμή που το μηνιαίο ποσό αυτών δε ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ (από τα 1.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος). Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, τότε επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, με την προϋπόθεση πως το εναπομείναν ποσό δεν θα είναι χαμηλότερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν καταλογιστεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων στους υπόχρεους, αίρονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.  
• Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αφορούν ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς παραμένουν ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο (για έναν μόνο λογαριασμό και σε μία μόνο τράπεζα). Τα συγκεκριμένα άτομα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τον εν λόγω λογαριασμό, μέσω υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, τότε γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο αυτός ο λογαριασμός.

4. Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ

Προωθείται η αποσύνδεση του χρόνου υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ από τη γέννηση της υποχρέωσης καταβολής του φόρου. Ο χρεωστικός ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ για τη δεύτερη δόση προβλέπεται η κατάργηση της προσαύξησης κατά 2%. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που αφορούν στις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ποσών που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ, ο φόρος είναι εφικτό να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη εξ΄ αυτών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, εξαιρουμένης της προσαύξησης κατά 2%. (Σχεδόν το ίδιο καθεστώς με το ισχύον – Θετικό η άρση της προσαύξησης κατά 2%)
 
Διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό Σύστημα

 • Μείωση των επικουρικών συντάξεων σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με το προβλεπόμενο (από την 1/7/2014 και όχι από την 1/1/2015) (αρνητικό).  
    • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, από την 1/1/2014 και καταβολή από τον ΟΑΕΔ για τελευταία φορά του μισού οικογενειακού επιδόματος. (θετικό).
 • Θέσπιση της μηνιαίας καταβολής των εισφορών στον ΟΑΕΕ και υποχρεωτική ασφάλιση στο εν λόγω Ταμείο, των νέων ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα (απόσυρση της διάταξης που προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ  όσων δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων).
• Υποχρεωτικός συμψηφισμός επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές των υπόχρεων προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία. (θετικό – πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ).
• Περιορισμός κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών («ωριμάνσεις»), προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τη πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.

Παροχές ασθενείας σε είδος σε ανασφάλιστους

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.  


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις