Αυξάνονται οι συντελεστές απόσβεσης

Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργειες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες ώρες εργασίας, τηρουµένης της αναλογίας µε την ηλικία του, ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.

Στη σηµερινή φορολογική κατάσταση, για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, πρέπει να εκδοθούν 2 παραστατικά:

α) Τιµολόγιο πώλησης, το οποίο θα εκδώσει ο αγρότης προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.

β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.].

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε ηµεροµηνία 02.01.18. Πώς θα αποτυπωθούν στα βιβλία του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;

α) Η αγορά: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κάθε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξάνουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

β) Η πώληση: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ από την πώληση του τρακτέρ.

Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο παράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυτού να διενεργούνται αποσβέσεις.

Eπιβάρυνση στους αγρότες µε επιπλέον φορολογία

Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδηµα, δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνητρο για αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών: η δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης. Ελπίζω να γίνουν πράξη µε οποιονδήποτε τρόπο κριθεί σκόπιµο οι πληροφορίες αυτές.

Η αγορά χρειάζεται τόνωση κι αυτό γίνεται µε απλούς τρόπους: µείωση φορολογίας, κίνητρα αντικατάστασης εξοπλισµού. Όλα τα άλλα περί απειλών, προστίµων κλπ, είναι για να έχουν λόγο ύπαρξης όσοι τα προτείνουν.