Ενέργεια: η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τους κλιματικούς στόχους για το 2050

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ώστε τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που επιλέγονται να συμβαδίζουν πλήρως με την κλιματική της πολιτική.

Σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Παρασκευή (548 ψήφοι υπέρ, 100 κατά και 40 αποχές), η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), για την οποία θα παρουσιάσει τις προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2020, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2030, την μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα έργα που θα επιλεγούν για την επόμενη λίστα σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) θα συνάδουν με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να προτείνει μεταβατικές οδηγίες πριν το τέλος του 2020. Για να ενταχθεί κάποιο σχέδιο στη λίστα αυτή, θα πρέπει να συνεισφέρει στην συγκράτηση των τιμών της ενέργειας σε προσιτά επίπεδα, στο συνολικό πλαίσιο των πέντε διαστάσεων της ενεργειακής ένωσης.

Ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε εγκρίθηκε το 2013, πριν συναφθεί η Συμφωνία του Παρισιού, ενώ αρκετές εξελίξεις έχουν μεταβάλει αισθητά το τοπίο της ενεργειακής πολιτικής στην Ένωση, υπενθυμίζει το κείμενο.

 

Σχετικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε μια ένσταση προς την 4η λίστα PCI το 2019, μετά από συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της ΔΕΔ-Ε η Επιτροπή επιλέγει τα πιο σημαντικά σχέδια κοινού συμφέροντος σε όλη την ΕΕ, τα οποία επωφελούνται από αυτή τη διαδικασία με τη χρήση απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης και μέσω της δυνατότητας να αιτηθούν χρηματοδότηση από το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».Τα περισσότερα σχέδια αποσκοπούν στην διασφάλιση της συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά της ΕΕ, «κλείνοντας» διασυνοριακά κενά στο ευρωπαϊκό δίκτυο και ενισχύοντας τις δυνατότητες αποθήκευσης σε τοπική βάση

Δείτε επίσης