Αλλαγές  στο πρόγραμμα των νέων αγροτών

Σημαντικές αλλαγές προβλέπει η υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται εκ νέου το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών.
 

Άρθρο 1
Το  στοιχείο  β.  της  παραγράφου  (ιδ)  του  άρθρου  3  αντικαθίσταται ως εξής: «β. Κατέχει ή αποκτά βεβαίω-ση - πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ".».

Άρθρο 2
Η περίπτωση 5.2 της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «5.2 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτή-των, εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, υποδέχονται και εξετάζουν τα αιτήματα των δικαιού-χων τηρώντας σχετικό αρχείο. Πραγματοποιούν τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβα-νομένων και των σχετικών, με αυτούς, επιτόπιων επι-σκέψεων.».

Άρθρο 3
Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το επι-χειρηματικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευταία δόση της οικονομικής στήριξης δεν επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας στόχος από αυτούς που έχουν δηλωθεί στο επιχει-ρηματικό σχέδιο. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσσονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανα-κτάται σύμφωνα με τα οριζόμενες κυρώσεις στο άρθρο 31 της παρούσας. Η μη ένταξη σε συναφή με τους στό-χους μέτρα του ΠΑΑ δεν μπορεί να αιτιολογήσει ενδε-χόμενη μη επίτευξή τους.».
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι στόχοι δύναται να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται σύμφω-να με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης, μετά από αιτιολόγηση και μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.».

Άρθρο 4
Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
1. Η περίπτωση 1.9 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.9 Να διατηρεί τουλάχιστον το 95% της αρχι-κής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπι-κή απόδοση) της εκμετάλλευσης με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.».
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ειδικά στην περίπτωση της μη τήρησης της δέσμευσης των υποπαραγράφων 1.2, 1.15 και 1.16 ανωτέρω, η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας απευθύνει σύσταση στον δικαιούχο να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της σύστασης. Σε περί-πτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 31.».

Άρθρο 5
Στις περιπτώσεις 3.7 και 3.8 της παραγράφου 3 του άρ-θρου 14 «Αίτηση Στήριξης - Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» το αρκτικόλεξο «ΟΓΑ» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «ΕΦΚΑ». Ομοίως, στο εδάφιο 3.12β της παραγράφου 3 και στο εδάφιο 4.13β της παραγρά-φου 4 του άρθρου 14, το αρκτικόλεξο «ΙΚΑ» αντικαθί-σταται από το αρκτικόλεξο «ΕΦΚΑ».

Άρθρο 6
Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 «ΑποφάσειςΈνταξης Πράξεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η απόφαση ένταξης υπογράφεται μετά τη δημοσι-οποίηση των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της παραγράφου 16 του άρθρου 16 και περιλαμβάνει τους δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται η προσκόμι-ση δικαιολογητικών. Η απόφαση ένταξης τροποποιείται μετά το πέρας των ενστάσεων ή όποτε προκύπτουν νέοι δικαιούχοι κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγη-σης των εν δυνάμει δικαιούχων και την προσκόμιση επι-πλέον δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της εξέτασης ενστάσεων η απόφαση τροποποιείται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες με σκοπό να καλύψει οποιεσ-δήποτε μεταβολές έχουν συμβεί.».

Άρθρο 7
Στο άρθρο 21 «Τροποποίηση - Μεταβολή πράξης » τροποποιείται ως εξής:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1.1 της παρα-γράφου 1 «Το αίτημα τροποποίησης/μεταβολής μπο-ρεί να αποτελεί και τμήμα του αιτήματος πληρωμής» διαγράφεται.
2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Υπο-βολή αιτήματος τροποποίησης απαιτείται στις εξής πε-ριπτώσεις:

3.1 Αλλαγή του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου (είδους ή αριθμού αυτών). Ωστόσο δεν απαι-τείται τροποποίηση στην περίπτωση που παραμένει και επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους που περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση στήριξης.

3.2 Αλλαγή της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμε-τάλλευσης.

3.3 Αλλαγή στα στοιχεία του δικαιούχου που αποτυπώ-νονται στην απόφαση ένταξης (εκτός της βαθμολογίας).

3.4  Αλλαγή  του  τόπου  της  μόνιμης  κατοικίας  του  αρχηγού της εκμετάλλευσης ή της έδρας του νομικού προσώπου εφόσον επηρεάζεται το ποσό στήριξης ή η βαθμολογία.3.5 Αλλαγή της νομικής μορφής της εκμετάλλευσης από φυσικό σε νομικό πρόσωπο.» 3. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αίτημα μεταβολής υποβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:4.1. Μείωση της τιμής του/των στόχου/ων του επιχει-ρηματικού σχεδίου.4.2. Αλλαγές ως προς στοιχεία που επηρεάζουν τα βαθ-μολογικά κριτήρια της 6ης αρχής κριτηρίων αξιολόγη-σης: «Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)» με την προϋπόθεση ότι είναι παραδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.4.3. Αλλαγή στον τόπο μόνιμης κατοικίας του φυσι-κού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση 3.4 της παρα-γράφου 3.
4.4 Αλλαγές στα λοιπά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου  δεν  θεωρούνται  μεταβολές  και  αυτές  κοινο-ποιούνται απολογιστικά με την υποβολή της αίτησης πληρωμής β ́ δόσης.».4. Η παράγραφος 10 διαγράφεται.5. Η παράγραφος 12 διαγράφεται.6. Η παράγραφος 13, αντικαθίσταται ως εξής:«Η εξέταση της τροποποίησης και η λήψη της απόφα-σης περί αποδοχής ή απόρριψης της, συμπεριλαμβανο-μένης τυχόν έκδοσης νέας απόφασης ένταξης που θα τροποποιεί την υφιστάμενη, πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός μήνα από την ηλεκτρονική υπο-βολή του σχετικού αιτήματος ή ανάκυψης της σχετικής ανάγκης.Το αίτημα τροποποίησης ή μεταβολής πρέπει να υπο-βάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήματος για την πληρωμή της β ́ δόσης προκειμένου να εξεταστεί από τις ΔΑΟΚ και να είναι δυνατή στη συνέχεια η εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος καταβολής της τελικής πληρωμής.».

Άρθρο 8
Το άρθρο 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλο-ποίησης» τροποποιείται ως εξής:1. Η περίπτωση 1.2.δ της παραγράφου 1 αντικαθίστα-ται ως εξής: «δ) Ως προς τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 7, οι όροι της παραγράφου 1.2 του άρθρου 7 ελέγχονται με την κατ ́ έτος διασταύρωση των στοιχείων του ΜΑΑΕ. Κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν ελέγχονται οι παράγραφοι 1.5 και 1.7 του άρθρου 7.».2. Η περίπτωση 1.5 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.5. Στην κατ ́ έτος διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Στήριξης με εκείνα που αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα σε όρους τυπικής απόδοσης (όπως ενδεικτικά εξακρίβωση της διατήρησης τουλάχι-στον του 95% της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης) για το σύνολο των δικαιούχων και μέχρι την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις