Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για την περίοδο 2020-2023

Άρθρο 1 
Σκοπός


Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη από το 2020 έως και το 2023, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «πρόγραμμα»), όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 2 
Αρμόδιες αρχές


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων, την παραλαβή και την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης καθώς και την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδια για την αξιολόγηση ως προς την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία, την επάρκεια των οικονομικών πόρων της επιχείρησης που αιτείται στήριξης και την αξιολόγηση σχετικά με την τρίτη παράγραφο του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Καν. 1308/2013 για τις προβληματικές επιχειρήσεις και κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2).

3. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος για τους δευτεροβάθμιους ελέγχους και την καταβολή της ενίσχυσης.

4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και ειδικότερα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας (Δ.Α.Ο.Π.) και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), μετά από εκχώρηση μέρος των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων, τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

5. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, τήρηση βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων κ.α), καθώς και για τη διαπίστωση των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της παρούσας.

Άρθρο 3
Στόχοι του Προγράμματος


1. Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.
β) τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.
γ) την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).

2. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:
α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε., ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.
β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
γ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές.

Άρθρο 4 
Δικαιούχοι


1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε.) 1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Άρθρο 5
Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες


1. Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:
Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων βελτίωσης προϊόντος.
ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου.
ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων.
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.
Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ενδεικτική αναφορά επιλέξιμων δαπανών.

2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Άρθρο 6
Μη επιλέξιμες δαπάνες


1. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού, (δηλαδή παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας) όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε.) 1149/2016. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (Ε.Ε.) 2016/1149.

3. Επιπλέον, μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι:
α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών).
δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
η) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
θ) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.
ι) Υπερβάσεις κόστους από την υπουργική απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Προγράμματος.
κ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση.
λ) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
μ) Εξοπλισμός που δεν έχει αποσβεστεί δεν δύνανται να αντικατασταθεί μέσω του προγράμματος, ακόμη και για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του προγράμματος


1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:
i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Δηλαδή, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
iii. 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε.) 229/2013.

3. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων, ανάλογα την περιοχή που πραγματοποιούνται οι δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματός είναι μηδενική.

5. Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης-Μη επιλέξιμες αιτήσεις


1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους είναι σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.
β) οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο φάκελος, εκτός από την περιγραφή τους θα περιλαμβάνει και δύο συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές. Σε κάθε περίπτωση για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος επωμίζεται το επιπλέον κόστος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
γ) τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η επένδυση, αναλυτικότερα:
i) στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/και των κύριων μετόχων.
Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της. Σε περίπτωση δανεισμού, υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του έργου, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκεκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της ενωσιακής επιδότησης.
ii) τεκμηρίωση ότι η αιτούσα επιχείρηση δεν συνιστά προβληματική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 γ΄ εδάφιο του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 (αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
δ) τη συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον πιθανό αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εμπορίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω οι αιτούντες οφείλουν μαζί με την αίτηση να υποβάλουν μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεών τους, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο δύναται να επηρεάσει την πληρωμή της επένδυσης.

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε: α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, κ.α) και ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς τις προβλεπόμενες στον Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 άδειες,
β) προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2),
γ) αιτήσεις στήριξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και αιτήσεις στήριξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,
δ) νεοσύστατες παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν παράγει οίνο το έτος υποβολής της αίτησής τους στο εν λόγω πρόγραμμα, δηλαδή δεν έχουν υποβάλλει τις απαιτούμενες δηλώσεις συγκομιδής/παραγωγής.
ε) επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον δικαιούχο.

Άρθρο 9
Κριτήρια προτεραιότητας


1. Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή ανώτερη των 25 μονάδων.

2. Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:3. Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, με εφαρμογή του γενικού τύπου:
Pt=W1 *Pt1 + W2 *Pt2 +……+ Wn*Ptn, όπου:
W1, W2…, Wn = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων Pt1, Pt2…., Ptn = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων η κατάταξη των δικαιούχων διενεργείται με βάση το μέγεθος οινοπαραγωγής ώστε να προηγείται ο δικαιούχος με τη μικρότερη οινοπαραγωγή.

5. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των δράσεων των οποίων έχουν αιτηθεί οι δικαιούχοι, προκρίνονται μόνο οι αιτήσεις που αφορούν στις επενδύσεις της σειράς κατάταξης των αιτήσεων του άρθρου 11 σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων ιδίου μεγέθους οινοπαραγωγής και μη επαρκών κονδυλίων, για την κάλυψη όλων των αιτήσεων εφαρμόζεται γραμμική μείωση των κονδυλίων σε όλους τους δικαιούχους της ισοβαθμίας.

6. Ως μέγεθος οινοπαραγωγής εννοείται ο μέσος όρος (Μ.Ο.) της οινοπαραγωγής των δύο (2) τελευταίων αμπελουργικών περιόδων με βάση τις «δηλώσεις παραγωγής» που έχουν κατατεθεί.

7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη της οινοποιητικής δραστηριότητας, τότε το μέγεθος οινοπαραγωγής υπολογίζεται από τη «δήλωση παραγωγής» της τελευταίας αμπελουργικής περιόδου.

Άρθρο 10 
Υποβολή αιτήσεων


1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 1η Ιουλίου έως και την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν αυτή συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος ΙΙ και τη μελέτη σκοπιμότητας με όσα αυτή οφείλει να περιλαμβάνει (σημείο α, β, δ της παρ. 1 του αριθμ. 8) για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Μη επισύναψη αυτών επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης.
Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν δύναται να προσκομιστούν εκ των υστέρων στη διαδικασία της ένστασης.

2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. μόνο μία αίτηση στήριξης και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται η Περιφερειακή Ενότητα που υλοποιείται η επένδυση. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες δράσεις.

3. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (E.E.) αριθμ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11
Έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και κατάταξη αυτών


1. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 10η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, είναι λεπτομερής και πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης. Περιλαμβάνει επίσης τον διασταυρωτικό έλεγχο σε σχέση με την ένταξη στα μέτρα και τις δράσεις που είναι κοινές με το Μέτρο 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.

2. Όσον αφορά στην εξέταση ως προς την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία και την επάρκεια των οικονομικών πόρων και την τυχόν προβληματικότητα της επιχείρησης, ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., η οποία εξετάζει και αξιολογεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ.

3. Η εξέταση των λοιπών κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας και η βαθμολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων των άρθρων 8 και 9 της παρούσας, διενεργείται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (Ε.Ε.) 2018/273 της Επιτροπής, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων (αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ και:
α) σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός των προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα.
β) σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς και αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης ένταξης ή πριν την πληρωμή ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης όπως προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου (πίνακας ΙΙΙ).

5. Οι εν δυνάμει επιλέξιμες αιτήσεις κατατάσσονται σε επίπεδο χώρας με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και οι εν δυνάμει δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. έως την 20η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.

6. Οι απορριπτόμενοι ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τους λόγους απόρριψής τους.

7. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις/στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. τα οποία όμως αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φακέλου και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Άρθρο 12 
Ενστάσεις

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους.

2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και αναλόγως των περιπτώσεων και από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την τελική τους βαθμολογία και το ποσό έγκρισης της επένδυσης έως την 20η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

3. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά και εκδίδεται υπουργική απόφαση η οποία είναι οριστική και αμετάκλητη.

Άρθρο 13
Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης

1. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις στήριξης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 4.2.1. ή άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) για τις ίδιες δαπάνες που αφορούν ενέργειες του αμπελοοινικού τομέα.

2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) του ΥΠ.Α.Α.Τ. μεταξύ των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στην ηλεκτρονική βάση του Π.Α.Α. και αφορούν τους ενταγμένους παραγωγούς στο Μέτρο 4.2.1 ή άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) καθώς και του αρχείου των αιτούντων του προγράμματος των επενδύσεων, με βάση τον ΑΦΜ, που αποστέλλονται από την Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Άρθρο 14
Τελική Έγκριση των δικαιούχων


1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. εισηγείται την έκδοση υπουργικής απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής».

2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων ορίζεται η 10η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η ημερομηνία έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων ενέχει θέση απόφασης ένταξης και αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του.

3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδοση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης θεωρούνται επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

Άρθρο 15
Τροποποίηση στο εγκεκριμένο πρόγραμμα των δικαιούχων


1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση τροποποίησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ., το αργότερο έως την 20η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις είναι: (α) δεόντως αιτιολογημένες, (β) δεν υπονομεύουν τους στόχους της κάθε εγκεκριμένης δράσης π.χ ακυρώνοντας το σύνολο αυτής (γ) δεν αλλάζουν τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης και (δ) δεν αυξάνουν το συνολικό ποσό της εγκριθείσας στήριξης.

2. Μαζί με την αίτηση τροποποίησης υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ σημείο 2 και 3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. κατόπιν πραγματοποίησης ελέγχου της αίτησης τροποποίησης, εισηγείται την τροποποίηση της απόφασης ένταξης. Οι δαπάνες των ενεργειών που έχουν εγκριθεί για πρώτη φορά στο τροποποιημένο πρόγραμμα της επένδυσης δύναται να τιμολογηθούν ώστε να θεωρηθούν επιλέξιμες προς ενίσχυση μόνο μετά την έκδοση της απόφασης τροποποίησης του εν λόγω προγράμματος.

3. Η μεταβολή για δαπάνη ενέργειας εγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 20% του αρχικού εγκριθέντος ποσού για την εν λόγω ενέργεια, εφόσον αυτή έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με την ήδη εγκεκριμένη.

Άρθρο 16
Διαδικασία πληρωμής


1. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της επένδυσης και το αργότερο έως 10η Ιουλίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλουν αίτηση πληρωμής μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. συμπληρώνοντας και την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών, η οποία συνοδεύεται από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Σύμφωνα και με το άρθρο 25 του Καν. 1150/2016, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν μία και μόνο ενδιάμεση αίτηση πληρωμής υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην ολοκλήρωση τουλάχιστον του 30% της αντίστοιχης δράσης με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα β) το χρηματικό ποσό που αφορά την ενδιάμεση αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού του προγράμματος της επένδυσης.

2. Οι ενέργειες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής δεν δύναται να τροποποιηθούν.

3. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, μετά την υποβολή της αίτησης πληρωμής, πραγματοποιεί τους επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση του δικαιούχου, το αργότερο έως την 10η Αυγούστου εκάστου έτους. Ακολούθως οι Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με ταυτόχρονη επιβεβαίωση του αναλυτικού πίνακα πληρωμών του δικαιούχου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί ενδιάμεση αίτηση πληρωμής, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία και αποστέλλει τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή του δικαιούχου. Ακολούθως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνει την πληρωμή του δικαιούχου, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων πληρωμής.

5. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής.

Άρθρο 17
Ορισμός πρωτοβάθμιας επιτροπής επιτόπιου ελέγχου


1. Για την διεξαγωγή των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τουλάχιστον τριμελής επιτροπή με δυνατότητα διεύρυνσης σε τετραμελείς ή πενταμελείς κατά περίπτωση και αποτελείται από υπαλλήλους των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων από τις παρακάτω ειδικότητες:
α) έναν Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος ορίζεται και ως πρόεδρος της επιτροπής και είναι ο αρμόδιος για τον αμπελοοινικό τομέα υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής Οικονομίας.
β) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό ή έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως μέλος, ανάλογα με τη φύση των προς έλεγχο ενεργειών και τις ανάγκες του ελέγχου.
γ) και έναν εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει γνώση και εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων, ως μέλος.

Άρθρο 18
Πρωτοβάθμιος επιτόπιος έλεγχος


1. Ο πρωτοβάθμιος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 17, για όλους τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση πληρωμής και κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Καν (Ε.Ε.) 1150/2016. Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου η επιτροπή ελέγχει και επαληθεύει την αγορά/απόκτηση/κατασκευή των αντίστοιχα αιτηθέντων ενεργειών των δράσεων βάσει των τιμολογίων και του εγκριθέντος προϋπολογισμού συμπληρώνοντας τα σχετικά πρακτικά ελέγχου (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2). Σημειώνεται ότι για ενέργειες που αφορούν σε αγορές μηχανημάτων/δεξαμενών/βαρελιών ελέγχεται ότι φέρουν την επισήμανση του σημείου στ) του άρθρου 20.
Επιπρόσθετα, η ΔΑΟΚ παραλαβής του έργου σφραγίζει τα πρωτότυπα τιμολόγια τα οποία γίνονται αποδεκτά κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου, με την ένδειξη: «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 50 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1308/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20…..-20…», με συμπλήρωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

2. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής.

Άρθρο 19 
Δευτεροβάθμιος έλεγχος


Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων έλεγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 5 έτη από την ημερομηνία πληρωμής του δικαιούχου.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις των δικαιούχων


Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τόσο κατά την υλοποίηση της επένδυσης όσο και για το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων αυτών, είναι: α) Να υλοποιήσουν την επένδυση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης, όπως ισχύει κάθε
φορά.
β) Να μη μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόμενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. 
γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) Να διατηρούν όλα τα επιδοτούμενα από το πρόγραμμα στοιχεία για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών όταν πρόκειται για μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.
ε) Να μη χρησιμοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της αίτησης στήριξης.
στ) Να τοποθετούν ειδική μόνιμη επισήμανση στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα βαρέλια όπου θα αναγράφεται «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 50 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1308/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20…..-20…», με συμπλήρωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
ζ) Να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3. Τα πάγια στοιχεία που αντικαταστάθηκαν μέσω της αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωληθούν ως παραγωγικός εξοπλισμός αξίας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο του παρόντος δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο επίσπευσης πλειστηριασμού.
η) Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση, που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν, παρέχοντας πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 21
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις


1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται εξ’ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:
α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
β) άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.

3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο.

4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μία συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, δεν υλοποιήθηκε πλήρως για λόγους άλλους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 και του άρθρου 64, παράγραφος 2 του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1306/2013 αντίστοιχα, τότε ακόμη και οι μεμονωμένες ενέργειες της συνολικής δράσης -οι οποίες υλοποιήθηκανδεν γίνονται αποδεκτές στην αίτηση πληρωμής.

6. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η κοινοτική ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για όλες τις μεμονωμένες ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν.

7. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 22
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων


Σε περίπτωση που κατά τον δευτεροβάθμιο επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας, προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ποσό που αφορά όλες τις ενέργειες της δράσης για την οποία επιδοτήθηκε.

Άρθρο 23
Παραρτήματα-Υποδείγματα


Στην παρούσα προσαρτώνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ καθώς και τα Υποδείγματα 1 και 2 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 24 
Μεταβατικές διατάξεις

Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος έτους 2018-2019 στο πλαίσιο της 3005/107013/2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3250), οι ημερομηνίες διαδικασίας πληρωμής τροποποιούνται ως εξής: η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιτόπιων ελέγχων της επιτροπής του άρθρου 17 ορίζεται η 15η Αυγούστου 2019 και ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις Δ.Α.Ο.Κ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η 3005/107013/2018 υπουργική απόφαση (Β’ 3250).

Άρθρο 25 
Έναρξη ισχύος


Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις των περιόδων 2020-2023 και ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2019 για το πρόγραμμα του 2020 και συνεχίζουν αντίστοιχα για τα επόμενα έτη υλοποίησης του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις