ΕΤΕ: Ευρεία στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με νέα προϊόντα δανείων

Τα προγράμματα αυτά αφορούν χρηματοδοτήσεις και δράσεις για πληττόμενες επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19, xρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για όλες τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως λόγων πανδημίας.

Α) Οι χρηματοδοτήσεις της Εθνικής Τράπεζας για πληττόμενες επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19, περιλαμβάνουν: 

1) Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ,  Υπο-πρόγραμμα 3 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας/ COViD-19  για στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει 100% επιδότηση τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου, ενώ 40% του δανείου παρέχεται άτοκα για την υπόλοιπη διάρκεια. Δίνεται περίοδος χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Καλύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19. Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως 500.000 ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης από 2 έως 5 χρόνια.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης & Προϋποθέσεις: • 100% επιδότηση τόκων του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια • 40% επιδότηση τόκων του δανείου για την υπόλοιπη διάρκεια και χωρίς εισφορά του Ν 128/75 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες • Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020, για 2 χρόνια
2) Επιδότηση τόκων /COViD-19 για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Το πρόγραμμα αφορά σε επιδότηση τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων και επιδότηση εισφοράς του Ν.128/75.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.
Καλύπτει επιδότηση τόκων και εισφοράς Ν 128/75. Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι:

• Τρίμηνη επιδότηση τόκων και εισφοράς Ν 128/75 υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020

• Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/03/2020, μέχρι και τις 31/12/2020.

• Οι δανειακές συμβάσεις και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και χορηγηθεί πριν από τις 01/04/2020.
Το ποσό της επιδότησης φτάνει έως 800.000 ευρώ και η διάρκεια επιδότησης είναι για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

Β) Στα χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για όλες τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, περιλαμβάνονται:

1) Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας/ COViD-19 για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της επιδημίας του COViD-19

Το προϊόν παρέχεται με 80% κρατική εγγύηση και 100% ανώτατο ποσοστό επιδότησης της προμήθειας εγγύησης. 

Απευθύνεται σε όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και καλύπτει ανάγκες για εγγύηση δανείων κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων. Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και προϋποθέσεις: • 80% εγγύηση χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα • Προμήθεια εγγύησης από 0,25% μέχρι και 2%, ανάλογα με τη διάρκεια της χρηματοδότησης και το μέγεθος της επιχείρησης, επιδοτούμενη ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ.
Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να είναι:

• Έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους ή

• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών ή

• Mετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Η διάρκεια χρηματοδότησης θα είναι από 1 έως 5 χρόνια. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του πρώτου δεκαημέρου Μαΐου.

2) COSME COViD-19 Sub-window με την εγγύηση του EIF (Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων λόγω της επιδημίας του COViD-19. 

Το πρόγραμμα χορηγείται με 80% εγγύηση και χωρίς προμήθεια εγγύησης. Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. 
Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και προϋποθέσεις:

• 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF

• Η εγγύηση παρέχεται και μέσω ανακυκλούμενου κεφαλαίου κίνησης • Χωρίς προμήθεια εγγύησης για το ύψος της χρηματοδότησης.

Το ποσό χρηματοδότησης φτάνει έως 150.000 ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης τουλάχιστον 1 χρόνο.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο 2020.

3) European Investment Bank’s response to COVid-19 (ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον COVid-19)) για κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της επιδημίας του COViD-19.

Το πρόγραμμα θα διατίθεται με προνομιακή τιμολόγηση και χωρίς εισφορά.
Απευθύνεται  σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3.000 άτομα και θα καλύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και προϋποθέσεις

• Προνομιακή τιμολόγηση

• Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 • Για επενδυτική χρηματοδότηση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.

Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να είναι μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο 2020.

Γ) Στην κατηγορία των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των συνθηκών αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει:

Πρόγραμμα COSME LGF – Δάνεια με την εγγύηση του EIF (Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου). 

Πρόκειται για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις COSME 2014-2020 "COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια" (COSME Loan Guarantee Facility)

Το πρόγραμμα παρέχεται με 50% εγγύηση και χωρίς προμήθεια εγγύησης.

Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει ανάγκες για: • Κεφάλαιο κίνησης

• Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι: • 50% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF

 

• Η εγγύηση παρέχεται και μέσω ανακυκλούμενου κεφαλαίου κίνησης με διάρκεια από 1 έως 5 χρόνια

• Χωρίς προμήθεια εγγύησης για το ύψος της χρηματοδότησης.

Το ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε:

• 3 εκατ. ευρώ έως 5 χρόνια

• 1,5 εκατ. ευρώ έως 10 χρόνια. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο 50% για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Η διάρκεια χρηματοδότησης είναι:

• Έως 5 χρόνια για κεφάλαιο κίνησης

• Έως 10 χρόνια για χρηματοδότηση παγίων στοιχείων.

2) Πρόγραμμα InnovFin SME Guarantee Facility. Πρόκειται για  Χρηματοδοτήσεις μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος "InnovFin SME Guarantee Facility" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των καινοτόμων και ταχύτατα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα παρέχεται με 50% εγγύηση και μειωμένο επιτόκιο λόγω της εγγύησης του EIF.

Απευθύνεται  σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 499 άτομα. Καλύπτει  ανάγκες για:

• Κεφάλαιο κίνησης

• Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία.

Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι:

• 50% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF

• Η εγγύηση παρέχεται και μέσω ανακυκλούμενου κεφαλαίου κίνησης με διάρκεια από 1 έως 3 χρόνια

• Προμήθεια εγγύησης από 0,50% μέχρι και 0,80%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

• Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια καινοτομίας του προγράμματος.

Το ποσό χρηματοδότησης είναι μέχρι 7,5 εκατ. ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης

• Έως 5 χρόνια για κεφάλαιο κίνησης

• Έως 10 χρόνια για χρηματοδότηση παγίων στοιχείων.

Πρόγραμμα Female Empowerment σε συνεργασία με την ΕΤΕπ Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της παρουσίας γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων

3)Ανάδειξη γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Το πρόγραμμα χορηγείται με προνομιακό επιτόκιο και απευθύνεται  σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3.000 άτομα. Καλύπτει ανάγκες καλύπτει για : • Κεφάλαιο κίνησης • Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία.
Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι: • Προνομιακή τιμολόγηση • Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 • Για επενδυτική χρηματοδότηση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ • Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται για την ενδυνάμωση των γυναικών.
Το ποσό χρηματοδότησης φτάνει μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης μέχρι 2 χρόνια.

4) Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ Δράση. "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ" της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Το 40% του δανείου παρέχεται άτοκα, υπάρχει απαλλαγή εισφοράς για το αντίστοιχο τμήμα του δανείου και περίοδος χάριτος έως 36 μήνες.
Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρουμένων  επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών. Καλύπτει ανάγκες για: • Κεφάλαιο κίνησης • Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία 

Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι: • 40% επιδότηση τόκων και χωρίς εισφορά του Ν 128/75 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες για κεφάλαιο κίνησης και έως 36 μήνες για πάγια στοιχεία.
Ποσό χρηματοδότησης: • 500.000 ευρώ για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης • 1,5 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση παγίων στοιχείων. Διάρκεια χρηματοδότησης: • Έως 5 χρόνια για κεφάλαιο κίνησης • Έως 10 χρόνια για χρηματοδότηση παγίων στοιχείων.

5) Ταμείο Υποδομών για τη στήριξη της Πράσινης Οικονομίας και την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης (Πράσινη Οικονομία Βιώσιμη ανάπτυξη για όλους).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ. Καλύπτει ανάγκες χρηματοδότησης για ανταποδοτικά έργα στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης.

6) Πρόγραμμα Agriculture & Bioeconomy σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Αφορά την ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Το πρόγραμμα χορηγείται με προνομιακό επιτόκιο και απαλλαγή εισφοράς. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3.000 άτομα. 
Καλύπτει ανάγκες για:• Κεφάλαιο κίνησης • Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι: • Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 • Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας και βιο-οικονομίας • Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα που ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο ηλικίας μέχρι 41 ετών. • Για επενδυτική χρηματοδότηση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.
Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης πάνω από 2 χρόνια. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο 2020. 

7) ESIF EARDF GREECE FOF με την εγγύηση του EIF. Πρόγραμμα για την ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Παρέχεται με 80% εγγύηση και χωρίς προμήθεια εγγύησης. Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει ανάγκες για: • Κεφάλαιο κίνησης • Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι: • 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF εφάπαξ ή μέσω ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών • Χωρίς προμήθεια εγγύησης • Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής.
Το ποσό χρηματοδότησης είναι: • Έως 200.000 ευρώ  ή μέχρι το 30% του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου για κεφάλαιο κίνησης • Έως 5 εκατ. ευρώ για επενδυτική χρηματοδότηση. Η διάρκεια χρηματοδότησης από 1 έως 15 χρόνια.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιούλιο 2020.

8) Climate Action σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόγραμμα για χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων για μια κοινωνία και μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το πρόγραμμα χορηγείται με προνομιακό επιτόκιο και απαλλαγή εισφοράς. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3.000 άτομα. 
Καλύπτει  ανάγκες για: • Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές • Επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, βιολογική διαχείριση απορριμμάτων κ.ά. 

Τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις είναι: • Προνομιακή τιμολόγηση • Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 • Για επενδυτική χρηματοδότηση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.
Το ποσό χρηματοδότησης φτάνει μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης από 1 έως 15 χρόνια.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιούνιο 2020.

(της Νένας Μαλλιάρα, capital.gr)

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις