Lamda Development: Στο 3,4-3,8% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Το εύρος απόδοσης για την έκδοση ομολόγου έως 320 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Lamda Development.

Οπως αναφέρει η εταιρία, το εύρος της απόδοσης καθορίστηκε από τους κύριους ανάδοχους μεταξύ 3,4% και 3,8%. 

Σημειώνεται ότι η εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και η δημόσια προσφορά θα λήξει στις 17 Ιουλίου στις 16:00. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της έκδοσης του ΚΟΔ, η τελική απόδοση της τιμής διάθεσης, και το επιτόκιο.

O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία «Βook Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

Αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα δημοσιευθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον €270 εκατ., ενώ το ανώτερο όριο ορίζεται σε €320 εκατ. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €270 εκατ., θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών. Το ελάχιστο και ανώτατο όριο εγγραφής στην Δημόσια Προσφορά είναι 1 προσφερόμενη Ομολογία και 320.000 Ομολογίες αντίστοιχα.

Πού θα επενδυθούν τα 320 εκατ. από το ομολογιακό 

Για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (ανεξόφλητου υπολοίπου 89 εκατ. ευρώ) αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό θα διατεθούν τα 320 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει η Lamda Development με το επταετές ομολογιακό δάνειο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου του Ελληνικού, σε θυγατρικές της Lamda Develοpment, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα: α) ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ., η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου, που εκτιμάται σε 5 έτη, προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εισηγμένης για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.

Μετά τη λήξη «της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του Τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου, ήτοι μετά την πενταετία από την Ημερομηνία Μεταβίβασης ή/και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Ποσό ύψους €63 εκατ. θα διατεθεί σε εταιρείες υλοποίησης του έργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στον χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Επίσης, ποσό €43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας. Τέλος, ποσό €25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως, ενδεικτικά, εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών, μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 96.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 224.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις