Οι λεπτομέρειες για την εξαγωγή ακτινιδίων στην Νότια Κορέα

Παραθέτουμε απόσπασμα της αριθ. 5543/149527 ΦΕΚ Β 2372/16.6.2020 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί «Καθορισμού των λεπτομερειών φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) ελληνικών νωπών καρπών ακτινιδίων», προς ενημέρωσή σας

Εφιστάται  η προσοχή στις ενδιαφερόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως υποβάλουν μέχρι τέλους Ιουλίου 2020 την προβλεπόμενη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος Φυτουγειονομικής Πιστοποίησης, προκειμένου να μπορούν να διενεργήσουν εξαγωγές ακτινιδίων την εμπορική περίοδο 2020/2021 στην Ν.Κορέα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: [email protected]

Ο Πρόεδρος

Γ Φραγκίστας

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης νωπών καρπών ακτινιδίων (Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa), οι οποίοι παράγονται από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και προορίζονται να εξαχθούν στη Δημοκρατία της Κορέας (στο Νότια Κορέα), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποστολές νωπών καρπών ακτινιδίων στη Νότια Κορέα δεν θα συμβάλλουν στην εισαγωγή και μετάδοση των επιβλαβών οργανισμών του Παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2

Αρμόδιες υπηρεσίες - Επίσημα εργαστήρια

1. Αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Όπου απαιτείται, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δύνανται να συνδράμουν τις ΔΑΟΚ της περιοχή ευθύνης τους, μετά από σχετικό αίτημα της οικείας ΔΑΟΚ.

2. Επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια των προβλεπόμενων στην παρούσα εργαστηριακών αναλύσεων ορίζονται τα εργαστήρια του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ.

3. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό του έργου των ΔΑΟΚ και του ΜΦΙ, καθώς και για την επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Φυτοπροστασίας της Νότιας Κορέας (Animal and Plant Quarantine Agency - APQA) για θέματα φυτοϋγείας.

 

 

Άρθρο 3

Αίτηση φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

1. Κάθε εξαγωγέας με έδρα στην ελληνική επικράτεια που προτίθεται να εξάγει νωπούς καρπούς ακτινιδίων στη Νότια Κορέα υποβάλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ετησίως αίτηση, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, για τη φυτοϋγειονομική πιστοποίηση τωνεπιχειρήσεων των εξαγωγέων, των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

2. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της παρ. 1 υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ.σε CD ROM), το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί. Ειδικά και μόνο για την εξαγωγική περίοδο 2020-2021 η αίτηση κατατίθεται το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

3. Αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στη ΔΑΟΚ της έδρας του εξαγωγέα. Εφόσον για την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 5 απαιτείται η συνεργασία ΔΑΟΚ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ στις συναρμόδιες ΔΑΟΚ.

5. Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης κατοχής/χρήσης αυτών και να τα διαθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 2.

 

Άρθρο 6

Φυτοϋγειονομικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Οι εξαγωγείς νωπών καρπών ακτινιδίων με προορισμό τη Νότια Κορέα, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων διαλογής/συσκευασίας, αποθήκευσης, των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης και κάθε παραγωγός, όσον αφορά στους

οπωρώνες, έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να ορίσουν εκπρόσωπό τους, ο οποίος είναι έμπειρος στον τομέα της φυτοϋγείας, σύμφωνα με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

β) Να τηρούν στο αρχείο όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας νωπών καρπών ακτινιδίων, ως εξής:

αα) οι παραγωγοί: τα στοιχεία για την ποσότητα παραγωγής για κάθε οπωρώνα και τα συσκευαστήρια ή τους εμπόρους διάθεσής της,

ββ) oι κάτοχοι εγκαταστάσεων συσκευασίας, αποθήκευσης και διενέργειας ψυχρής μεταχείρισης: τα στοιχεία της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διενέργειας ψυχρής μεταχείρισης,

γγ) οι εξαγωγείς: τα στοιχεία των συσκευαστηρίων και των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

γ) Οι υπόχρεοι των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ τηρούν τα στοιχεία παρακολούθησης μέχρι την τελική διάθεση κάθε παρτίδας ενός φορτίου που έχει απορριφθεί για εξαγωγή στη Νότια Κορέα (διαδικασία follow - up).

δ) Τα στοιχεία των περ. β΄ και γ΄ τηρούνται στο αρχείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος και είναι στην διάθεση των αρμόδιων ΔΑΟΚ, εφόσον ζητηθούν.

ε) Στο χώρο διαλογής / συσκευασίας και αποθήκευσης απαγορεύεται να διατηρούνται νωποί καρποί ακτινιδίων που δεν προορίζονται για εξαγωγή στη Νότια Κορέα ή άλλοι νωποί καρποί.

στ) Ο χώρος διαλογής / συσκευασίας και αποθήκευσης διατηρείται πάντα καθαρός και εφαρμόζεται συστηματικό πρόγραμμα καθαρισμού και απεντόμωσης.

ζ) στο χώρο διαλογής / συσκευασίας, αποθήκευσης και φόρτωσης του προϊόντος λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα (πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα, κουρτίνες, εντομοστεγή δίχτυα με διάμετρο οπής 1.6 mm ή λιγότερο, φόρτωση του τελικού προϊόντος σε κλειστό χώρο, κ.α.) για την παρεμπόδιση προσβολής των νωπών ακτινιδίων από επιβλαβείς οργανισμούς ενδιαφέροντος της Νότιας Κορέας.

η) Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, στελέχωση για την κάλυψη όλων των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

θ) Πραγματοποιούν μακροσκοπικούς ελέγχους και εφόσον ενδείκνυται τοποθετούν κατάλληλες παγίδες ή λαμβάνουν πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

ι) Λαμβάνουν και αποστέλλουν κατάλληλα δείγματα για φυτοϋγειονομική ανάλυση. Η δειγματοληψία, η ποσότητα του δείγματος, η συχνότητα λήψης και αποστολής των δειγμάτων, διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

 

Άρθρο 7

Έλεγχος, αναστολή και ανάκληση της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

………………………………………………………………………………..

Άρθρο 8

Έλεγχοι των καρπών – Συσκευασία

……………………………………………………………………………………

Άρθρο 9

Διαδικασία ψυχρής μεταχείρισης

……………………………………………………………………………

Άρθρο 10

Πρόσθετη δήλωση στο Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας

…………………………………………………………………………

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις