Γλυφοσάτη: Η αξιολόγηση της Ε.Ε. δεν αναγνωρίζει τον βασικό μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο

Οι επιστήμονες δείχνουν πώς δύο ρυθμιστικοί οργανισμοί της ΕΕ απέτυχαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα. 

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι ο ECHA απέρριψε σημαντικά ευρήματα καρκινογένεσης και παραμέλησε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η γλυφοσάτη προκαλεί οξειδωτικό στρες, έναν αναγνωρισμένο μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. 

Η EFSA στο συμπέρασμά της βασίστηκε λανθασμένα στην ταξινόμηση της γλυφοσάτης από τον ECHA ως "μη καρκινογόνου". 

Πρόκειται για κρίσιμη αποτυχία, δεδομένου ότι η αποδοχή αυτών των επιστημονικών στοιχείων θα οδηγούσε αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι η άδεια για τη γλυφοσάτη δεν μπορεί να παραταθεί βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η νέα επιστημονική μελέτη δείχνει τα βαθιά σφάλματα στην υγειονομική αξιολόγηση της ΕΕ για τη γλυφοσάτη, υπογραμμίζοντας ότι ο ECHA δεν αξιολόγησε κατάλληλα την καρκινογένεση της γλυφοσάτης και υποτίμησε τη δυνατότητά της να προκαλέσει καρκίνο. 

Όχι μόνο αγνόησε τα παρατηρούμενα περιστατικά όγκων σε μελέτες για τον καρκίνο ως άσχετα, αλλά απέρριψε επίσης στοιχεία από ανεξάρτητη βιβλιογραφία που αποδεικνύουν ότι η γλυφοσάτη προκαλεί οξειδωτικό στρες, έναν αναγνωρισμένο μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο.

Όταν συνδυάζονται τα στοιχεία από τις μελέτες για τον καρκίνο και το οξειδωτικό στρες, το δυναμικό καρκίνου της γλυφοσάτης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 

Η EFSA στο συμπέρασμά της βασίστηκε λανθασμένα στην ταξινόμηση της γλυφοσάτης από τον ECHA ως "μη καρκινογόνου".

Οι επιστήμονες δείχνουν πώς οι δύο ρυθμιστικοί οργανισμοί της ΕΕ απέτυχαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα (κανονισμός ΕΚ 1107/2009), με στόχο να διασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

Αυτό δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες, ιδίως καθώς η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει την πρόταση κανονισμού της για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στους εκπροσώπους των κρατών μελών κατά την επικείμενη ad-hoc συνεδρίαση της SCoPAFF αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Δημοσκόπηση σε έξι χώρες της ΕΕ: οι πολίτες δεν υποστηρίζουν την ανανέωση της γλυφοσάτης

Η μελέτη δημοσιεύεται μαζί με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης σε 6 χώρες της ΕΕ (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία), όπου μόνο ένα μόλις 14% τάσσεται υπέρ της παρατεταμένης χρήσης της γλυφοσάτης.

Τα δύο τρίτα (62%) των πολιτών της ΕΕ στις χώρες αυτές απάντησαν ότι η χρήση της γλυφοσάτης πρέπει να απαγορευτεί στην Ευρώπη. Μεταξύ των 6 χωρών, η Γαλλία είχε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών (70,5%) που τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης.

Ανοιχτή επιστολή προς τον Επίτροπο Υγείας της ΕΕ κ. Κυριακίδη

Σε ανοικτή επιστολή προς τον Επίτροπο Υγείας κ. Κυριακίδη, που εστάλη στις 7 Σεπτεμβρίου, τα μέλη του ευρωπαϊκού συνασπισμού Stop Glyphosate ενημέρωσαν την Επιτροπή για τη νέα μελέτη και τόνισαν ότι αποκλειστικά και μόνο με βάση τα στοιχεία για τον καρκίνο η γλυφοσάτη, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στον κόσμο, δεν πληροί τα κριτήρια για να εγκριθεί.

Πέρα από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η γλυφοσάτη μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες, οι ΜΚΟ επισήμαναν τις ακόλουθες ελλείψεις στην αξιολόγηση της καρκινογένεσης από τον ECHA και την EFSA, οι οποίες οδηγούν στην εσφαλμένη ταξινόμησή της ως μη καρκινογόνου:

* Υπήρξαν στατιστικά σημαντικά περιστατικά εμφάνισης όγκων που παρατηρήθηκαν σε μελέτες για τον καρκίνο σε ζώα που προσκόμισαν οι αιτούντες (για την επανέγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ)

* Από τον φάκελο των αιτούντων απουσιάζουν δύο μελέτες γονιδιοτοξικότητας του πρωτοκόλλου ΟΟΣΑ,

* Η EFSA είναι δόλια, ισχυριζόμενη ότι δεν υπάρχει "οριακή δόση" στην αξιολόγηση της καρκινογένεσης.

* Τα κακοήθη λεμφώματα σε μελέτες σε ζώα συμπληρώνουν τα στοιχεία για το λέμφωμα non-Hodgkin σε επιδημιολογικές μελέτες. 

Εκ μέρους του Συνασπισμού StopGlyphosate (4), η PAN Europe προτρέπει τον Κυριακίδη να σταματήσει την ταχεία επανέγκριση της γλυφοσάτης, με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία και να εφαρμόσει την αρχή της προφύλαξης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα.

Η Αγγελική Λυσιμάχου, επικεφαλής Επιστήμης και Πολιτικής της PAN Europe, δήλωσε: "Η αδιαφορία του ECHA και της EFSA για τα στοιχεία που αποδεικνύουν το καρκινογόνο δυναμικό της γλυφοσάτης, αποτελεί άμεση παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ που απαιτεί σαφώς την απαγόρευση των επιβλαβών φυτοφαρμάκων. 

Το δυναμικό καρκινογένεσης της γλυφοσάτης είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου όταν πρόκειται για το ευρύ φάσμα των επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα. Προτείνοντας την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στις αγροτικές επιχειρήσεις έναντι της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος και της ανεξάρτητης επιστήμης."

Ο Peter Clausing, τοξικολόγος και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: "Στη μελέτη μας αποδεικνύουμε ότι το οξειδωτικό στρες δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη κατά την αξιολόγηση πριν από τη γνωμοδότηση της RAC του ECHA. Αυτό οδηγεί σε πολύ σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων της γλυφοσάτης και των υποκείμενων μηχανισμών τους. 

Επειδή το οξειδωτικό στρες δεν καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών του ΟΟΣΑ, είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθούν σωστά τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με το οξειδωτικό στρες που δημοσιεύονται στην επιστημονική βιβλιογραφία με κριτές στην αξιολόγηση των κινδύνων. 

Ο ECHA απέτυχε να το πράξει αυτό στη γνώμη του για τη γλυφοσάτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022 και η EFSA απέτυχε να διορθώσει αυτή την έλλειψη".

Ο João Camargo, ερευνητής του Παρατηρητηρίου για την Εταιρική Ευρώπη, δήλωσε: "Η βιασύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραχωρήσει στη βιομηχανία αγροχημικών αρκετά ακόμη χρόνια για την παραγωγή γλυφοσάτης είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι το σύστημα της ΕΕ για την έγκριση της κυκλοφορίας τοξικών φυτοφαρμάκων στην αγορά εξυπηρετεί πολύ καλά τα συμφέροντα της βιομηχανίας φυτοφαρμάκων".


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις