Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων

1. Με το άρθρο 169 του Ν. 4261/2014 ¨ Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις¨, τροποποιείται το Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110,τ.Α΄) περί ¨Κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν.489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης¨. Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση:

-    Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, που αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης εντός (5) ημερών από την είσπραξη του ασφάλιστρου. Σε περίπτωση ελέγχου εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης.
-    Σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου οχήματος προβλέπεται αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για έξι (6) μήνες με πράξη της αστυνομικής αρχής, αντί για δέκα (10) ημέρες, που ίσχυε μέχρι πρότινος.
-    Καταργείται η υπ΄αρίθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β΄1291) Απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου ¨Περί καθορισμού του τύπου της κατά το άρθρο.5 παρ.2 του Ν.489776 βεβαιώσεως ασφαλίσεως και του ειδικού σήματος. 

2. Με το άρθρο 14 του Ν.4286/2014, τροποποιείται επίσης η παρ.4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110,τ.Α΄) περί ¨Κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν.489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης¨.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται με πράξη της αστυνομικής αρχής οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

-    Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες.
-    Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.
-    Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης:

-    η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και
-    η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), όπως ισχύει, καταργείται.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις