ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Ν. 4075/2012)
Αρ. πρωτ.: Φ10034/ 10421/ 155/29.5.2012
Γνωστοποίηση διατάξεων (ν. 4075/2012)
Αρ.πρωτ: Φ10034/10421/155
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 89, τεύχος Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».
Για την εφαρμογή επιμέρους ρυθμίσεων του ανωτέρω νόμου παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Άρθρο 13 «Απασχολούμενοι σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ».
Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση οι ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού από 1.1.1993 και εφεξής, οι οποίοι απασχολούνται και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώην «Οργανισμό Εργατικής Εστίας» (Ο.Ε.Ε.) και όχι στον «Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας» (Λ.Α.Ε).
2. Άρθρο 41 «Ρυθμίσεις ΟΓΑ».
Με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του εν λόγω άρθρου, καταργούνται οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρ. 53 του ν. 3518/2006 και παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρ. 12 του ν. 2458/1997.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002, ή καθίστανται ανάπηροι μετά την ημερομηνία αυτή, δεν λαμβάνουν τη συνταξιοδοτική παροχή του ν.4169/1961 και του ν.δ. 4575/1966.
Για όσους δε ασφαλισμένους αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης από το έτος 2003 μέχρι το έτος 2026, το ποσό της σύνταξης του ΟΓΑ μειώνεται σύμφωνα με τα προσδιοριζόμενα στην παραγρ. 2 του άρθρ.12 του ν. 2458/1997.
Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρ.41 του ν.4075/2012, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρ. 14 του π.δ. 78/1998 που προέβλεπαν ότι «οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο» και με τις νέες προβλέπεται, ότι «οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο».
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. Προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, το συντομότερο δυνατό, την Απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας :101 10
Φαξ :210 33 68 058
Πληροφορίες :Ε.Σιμιτοπούλου
Τηλέφωνο :210 33 68 056
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων»

  Η Γεν. Διευθύντρια
δρ. Άρτεμις Αναγνώστου - Δεδούλη

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις