Χρηματοδότηση σε Έρευνα, Εφαρμοσμένη Καινοτομία και Μετασχηματισμό 4.0 μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Χρηματοδότηση σε Έρευνα, Εφαρμοσμένη Καινοτομία και Μετασχηματισμό 4.0 μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Σχετικά με τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  ενημερώνει το One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Πιο αναλυτικά:

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι γεγονός και παρέχει σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους. Με 13 νέα θεματικά καθεστώτα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στους πυλώνες του Ψηφιακού και Τεχνολογικού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων, της Έρευνας και Εφαρμοσμένης Καινοτομίας, των Ευρωπαϊκών Αλυσίδων Αξίας και του Νέου Επιχειρείν.

 Συγκεκριμένα:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός είναι η προαγωγή του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, καθώς και η χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», για τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, την εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών και τη διασύνδεση με τη σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 3:  ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ενισχύει νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τις δαπάνες σύστασης και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στο καθεστώς αυτό υπάγονται επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό αλλά και στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 5: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών, που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν τη παραγωγή αποδοτικότερη.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα συμβάλλουν α) στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, β) στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, γ) στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας και  δ) στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 12: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς αυτό σκοπό έχουν την ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να α) επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, β) βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και γ) καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας τονώνοντας την εξωστρέφεια. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

Επιλέξιμες δαπάνες στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης της καινοτομίας είναι η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών και περιβάλλοντος χώρου, η αγορά και η εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και οι δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ, για ανακύκλωση κ.ά..

Επιπλέον, στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 συμπεριλαμβάνονται τρεις τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: η Αγροδιατροφή, η Εφοδιαστική Αλυσίδα και ο Τουρισμός.

Σύμφωνα με τον Νέο Χάρτη Περιφερικών Ενισχύσεων 2022-2027 αναμένονται ποσοστά ενίσχυσης της τάξεως 15%-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 25%-60% για τις μεσαίες και 35%-70% για τις μικρές επιχειρήσεις, με επιπλέον προσαύξηση 10% για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4887/2022 - ΦΕΚ 16/Α/4-2-2022 - Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις