Έναρξη του περονόσπορου στις καλλιέργειες  µετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών

∆ιαπιστώσεις: Έναρξη του περονόσπορου στις καλλιέργειες µε πεπονιές θερµοκηπίου στα Σερβωτά Τρικάλων µετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών. Αναµένεται η είσοδος του περονόσπορου στις πρώιµες µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε πεπονιές χαµηλής κάλυψης στα Σερβωτά Τρικάλων, καθώς και σε περιοχές των Νοµών Καρδίτσας ,Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας όπου υπάρχει η καλλιέργεια. .

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα µικρές, κίτρινες στρογγυλές ή γωνιώδεις κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εµφανίζονται υπόλευκές εξανθήσεις οι οποίες αργότερα γίνονται µαύρες.

Συνθήκες ανάπτυξης: Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 5-28 0C (άριστη θερµοκρασία 16- 220C) και υψηλή σχετική υγρασία Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την µετάδοσή του .Όταν οι θερµοκρασίες είναι µεγαλύτερες από 30 0C εµποδίζουν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Καταπολέµηση: Ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασµού µετά 8-10 ηµέρες.

ΘΡΙΠΑΣ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πεπονιάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email:[email protected] Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings