Ευδεμίδα αμπελιού

• Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη

. • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις πεδινές περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφανίζει αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 27 - 29 Μαΐου.

• Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 4 - 6 Ιουνίου.

• Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 7 - 9 Ιουνίου.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • Αμπελώνες επιτραπέζιων σταφυλιών με ιστορικό σοβαρής προσβολής 2 επεμβάσεις
  • Αμπελώνες επιτραπέζιων σταφυλιών με ιστορικό μειωμένης προσβολής και οινοποιήσιμες ποικιλίες 1 επέμβαση

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών1 4 - 6 Ιουνίου και επανάληψη 7 - 10 Ιουνίου

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες2 7 - 9 Ιουνίου και επανάληψη 10 - 12 Ιουνίου

Οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών έγιναν με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αγ. Παύλου και του αγροκτήματος της Γεωπονικής του Α.Π.Θ..

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αμπελώνα. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε αμπελώνα.

• 1 Chlorantraniliprole, Fenoxycarb, Methoxyfenozide, Spinetoram, Spinosad.

• 2 Abamectin, Abamectin + Acrinathrin, Acetamiprid (1 επέμβαση), Alpha-cypermethrin, Bacillus thuringiensis, Beta-cyfluthrin, Cypermethrin, Chlorpyrifos-methyl, Cypermethrin + Chlorpyrifosmethyl, Deltamethrin, Emamectin benzoate, Esfenvalerate, Etofenprox, Indoxacarb, Lambdacyhalothrin, Τau-fluvalinate.

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αυγά ή προνύμφες (εικόνα 1) στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας (παράρτημα).

Σχέδιο δειγματοληψίας (πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε)

• Μπαίνουμε στο αμπελοτεμάχιο από μία γωνία, όποια θέλουμε παράλληλα προς το μήκος των γραμμών. Προχωρούμε ανάμεσα στις γραμμές (σχήμα 1). Επιλέγουμε τυχαία μία θέση δειγματοληψίας-παρατήρησης κάθε 3-4 γραμμές και 6-7 πρέμνα. Στη θέση αυτή επιλέγουμε τυχαία ένα μισό πρέμνο.

• Στο σημείο αυτό εξετάζουμε τυχαία τρεις αντιπροσωπευτικούς βότρεις.

• Συνολικά εξετάζονται 18 μισά πρέμνα και καταμετράται το σύνολο των αυγών ή προνυμφών.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni)

• Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.

• Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα μολύνσεων αναμένονται κατά τόπους. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία συμπτωμάτων, δηλαδή κηλίδες λαδιού ή επάνθιση.

• Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Uncinula necator Schwein Burrill)

• Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη μετά την καρπόδεση και οι συνθήκες που επικράτησαν είναι ευνοϊκές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών.

• Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενα δελτία. Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε Περονόσπορο – Ωίδιο.

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις