Ασθένειες στις πιπεριές θερμοκηπίου

ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα θερµοκήπια µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων

Συστάσεις: 1) Για τους βιοκαλλιεργητές συνιστάται η τοποθέτηση αρπακτικών εντόµων των θριπών, όπως: phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, κ.α 2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συνιστάται ψεκασµός µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως abamectin, κ.α..

ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ

∆ιαπιστώσεις: Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι µέτριοι έως υψηλοί στις καλλιέργειες µε πιπεριές θερµοκηπίου. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί µείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

Συστάσεις: 1) Για τους παραγωγούς που εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση συστήνεται τοποθέτηση του φυσικού εχθρού των αλευρωδών encarsia formosa. 2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνεται οι ψεκασµοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσµός βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine, acetamiprid κ.α.)

ΑΦΙ∆ΕΣ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα θερµοκήπια µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη τους Οι µελίγκρες είναι φορείς ιώσεων, προκαλούν ζηµιά µε την αποµύζηση του χυµού των φυτών και µε τα µελιτώµατα που εκκρίνουν.

Συστάσεις 1) Για τους παραγωγούς που εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών Αphidoletes aphidimyza,Aphidius matricariae. 2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνεται να .γίνει καταπολέµηση µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως: pirimicarb, acetamiprid, κ.α

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις