Ασθένειες και Εχθροί των Πυρηνόκαρπων

Οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων ανάλογα µε το είδος, την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της πράσινης κορυφής (όψιµες ποικιλίες κερασιάς), ως το στάδιο της καρπόδεσης (ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακινιάς και δαµασκηνιάς). Οι περισσότερες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας, της πτώσης των πετάλων και του σχισίµατος του κάλυκα

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης µέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος µεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από µυκητολογικές ασθένειες.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ασταθείς, καθώς σύντοµες περίοδοι καλοκαιρίας συνοδεύονται από ψυχρό, βροχερό, υγρό, ανεµώδη και οµιχλώδη καιρό. Αυτή η καιρική αστάθεια θεωρείται καταστροφική για την οµαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και ιδιαίτερα για την οµαλή καρπόδεση και την ανάπτυξη των νεαρών καρπών, ενώ ευνοεί µυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα µε το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, µπορεί να πάρουν επιδηµική µορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Για τους λόγους αυτούς και σε συνέχεια του προηγούµενου ∆ελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων (2 / 01.03.20201, συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών από τις παρακάτω ασθένειες:

• ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ (ΜΟΝΙΛΙΑ) (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΕΡΑΣΙΑ─∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

• ΚΟΡΙΝΕΟ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΕΡΑΣΙΑ─∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

• ΕΞΩΑΣΚΟΙ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

• ΣΚΩΡΙΑΣΗ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ─ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

• ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ (ΚΕΡΑΣΙΑ─ΒΥΣΣΙΝΙΑ)

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

Την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες φεροµονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακµαίων των εντοµολογικών εχθρών που προσβάλλουν τα πυρηνόκαρπα, η εµφάνιση των οποίων αναµένεται µε την βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την παρουσία της τρυφερής βλάστησης.

Οι κυριότεροι εντοµολογικοί εχθροί των πυρηνοκάπρων η δραστηριότητα των οποίων είναι χρήσιµο να παρακολουθείται σε κάθε καλλιέργεια είναι:

• ΑΝΑΡΣΙΑ & ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

• ΦΥΛΛΟ∆ΕΤΗΣ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

• ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Με τον έλεγχο των φεροµονικών παγίδων (δύο φορές την εβδοµάδα), οι καλλιεργητές µπορούν να έχουν ακριβή γνώση της έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των ακµαίων των εχθρών και να προβαίνουν σε ψεκασµούς αµέσως µόλις αυτό είναι αναγκαίο.​​​​​​​

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις