Φυλλοδέτης και αναρσία ροδακινιάς

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 3 η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 25-27 Ιουλίου.

- Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 28-30 Ιουλίου.

- Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 1-3 Αυγούστου. Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

- 30 Ιουλίου-1 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών

-  3-5 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

-Σε ποικιλίες που πρόκειται να συγκομισθούν άμεσα να προτιμηθούν σκευάσματα του Bacillus thuringiensis.

-Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

-Επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ψηλότερο τμήμα της κόμης των δέντρων (2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω), να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δένδρων.

-Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ) (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Tortricidae)

-Η πτήση των εντόμων εμφανίζεται συνεχής, με αύξηση συλλήψεων το τελευταίο χρονικό διάστημα.

-Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).

-Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟ → Καλλιέργεια (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ) → Εχθρός (Anarsia lineatella/ΑΝΑΡΣΙΑ - Laspeyresia molesta/Grapholita molesta/ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - Adoxophyes orana/ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ): https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

-Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

-Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

-Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις