Θ. Πετρόπουλος: Κύριο μέλημά μας η προστασία της αγροτικής γης
Αθανάσιος Πετρόπουλος Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Για το Κίνημα μας, η συμβολή του πρωτογενή τομέα στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας κατέχει έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους.

Με βάση αυτή την αρχή, οι προτάσεις και οι προτεραιότητες που θέτουμε είναι αυτές που μπορούν να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες των παραγωγών της χώρας μας και να ελαχιστοποιήσουν ή και να εξαλείψουν τις αγκυλώσεις που διαχρονικά αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Στην κορυφή της αξιακής μας πυραμίδας, βρίσκεται ο Έλληνας παραγωγός, οι άνθρωποι της υπαίθρου, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι δασοκόμοι, οι αλιείς, οι υδατοκαλλιεργητές, οι εργάτες γης.

Προτεραιότητά μας είναι η προστασία και η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος καθώς και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της αλιευτικής παραγωγής, με τη διαμόρφωση και ανάδειξη μιας ελκυστικής και δυναμικής υπαίθρου με υψηλή ποιότητα ζωής και πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες.

Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η ενίσχυση των συλλογικών και συνεργατικών σχημάτωνμεταξύ των οποίων η στήριξη των Οργανώσεων Παραγωγών, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς, και ενός υγιούς και ακομμάτιστου Συνεταιριστικού Κινήματος.

Η χάραξη και υποστήριξη πολιτικών για τη δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, που θα προσελκύει νέους αγρότες με στόχο να γεννηθούν νέα συλλογικά σχήματα και η ανανέωση αυτή να συμβάλλει στην συνολικότερη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η γνώση και τεχνολογική καινοτομία τίθενται στο επίκεντρο της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ). Ωστόσο αποτελούν «αγκάθι» για τη χώρα μας, η οποία δεν έχει καταφέρει, σχεδόν 20 χρόνια μετά την σχετική πρόβλεψη της ΚΑΠ του 2003, να θέσει στην υπηρεσία του Έλληνα αγρότη ένα Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών και διάχυσης της σύγχρονης γνώσης.

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα – Αλλαγής, θέτει ως προτεραιότητα τα προβλήματα και τις ανάγκες των εκπροσώπων της αλυσίδας που απαρτίζουν την αγροτική οικονομία της χώρας μας και την κατάθεση βιώσιμων προτάσεων που θα απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις .

Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι αναγκαία:

 • Η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την πρωτογενή παραγωγή που θα αξιοποιεί τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος της χώρας, των κάτοικων της υπαίθρου και της πρωτογενούς παραγωγής.
 • Η ουσιαστική συμμετοχή του αγροτο-διατροφικού τομέα στο «πρασίνισμα» της παραγωγής και της οικονομίας μέσω της προώθησης των Βιολογικών Καλλιεργειών και Εκτροφών, με μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της πρωτογενούς παραγωγής.
 • Η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων.
 • Η ενίσχυση της Κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των βοσκοτόπων από κατόχους ζώων για αύξηση της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής κρέατος.
 • Η υποστήριξη του δυναμικού κλάδου της μελισσοκομίας που προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τη χλωρίδα της πατρίδας μας.
 • Η διατήρηση μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης και αποδοτικής αλιείας και η στήριξη των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμής υδατοκαλλιέργειας, ως βασικού πυλώνα της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας.
 • Η ανάδειξη της σημαντικής προσφοράς στην αγροτική οικονομία και στην προστασία των δασών των Ελλήνων υλοτόμων.
 • Η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης(Ελλήνων, υπηκόων χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών) με μακροχρόνιο προγραμματισμό: στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, την δίκαιη αμοιβή τους, ασφαλιστική κάλυψή και κοινωνική προστασία. Είναι παράγοντες σημαντικοί τόσο για τον σεβασμό στον άνθρωπο, όσο και για την προστασία της αγροτικής παραγωγής
 • Η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με την παροχή εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε κύριους τομείς της αγροτικής οικονομίας και διά βίου εκπαίδευσης κοντά στους χώρους παραγωγής, τη δημιουργία Γεωργικών Σχολών και Σχολών Αλιείας «μετά το λύκειο», όπως και Δημοσίων ΙΕΚ Αγροτικής κατεύθυνσης, που θα εκπαιδεύουν τους νέους αγρότες και αλιείς στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.
 • Η εφαρμογή ανά έτος συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υποβολής και αξιολόγησης των προγραμμάτων με ωφελούμενους αγρότες (πρόγραμμα νέων αγροτών, σχεδίων βελτίωσης κλπ). Θέλουμε να κάνουμε σαφές πως για το κίνημα μας δεν είναι αποδεκτή η έννοια του «επιλαχόντα» αγρότη.
 • Η εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία και η διάδοση των αποτελεσμάτων στο πεδίο, με σκοπό τη μεγαλύτερη στόχευση σε πραγματικά παραγωγικά προβλήματα.
 • Η σύνδεση και συνέργεια του αγροτο-διατροφικού τομέα με τον τουρισμό για να διαμορφωθεί μια νέα σημαντική εσωτερική αγορά των προϊόντων μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών.
 • Ο επανασχεδιασμός του συστήματος αγροτικών ασφαλίσεων με πλήρη αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ. Στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, επικαιροποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ με διεύρυνση και επέκταση της διαχείρισης χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντικών-κλιματικών κινδύνων και δημιουργία πραγματικού «διχτυού ασφαλείας» για τον Έλληνα παραγωγό, καθώς και ενσωμάτωση της αλιείας σε αυτές προκειμένου πλέον να αποζημιώνονται και οι αλιείς για τις ζημιές τους. Καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας είναι η αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης εισοδήματος.
 • Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματική διεκπεραίωση του όγκου των αιτημάτων που διαχειρίζονται.
 • Έλεγχο της ποιότητας και προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με στόχο τη προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.
 • Έλεγχο της προστασίας του περιβάλλοντος, των γενετικών πόρων, της βιοποικιλότηταςκαι της ευζωΐας των ζώων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να προστατευθεί και να αναδειχθεί περαιτέρω τόσο στο ευρύ εγχώριο κοινό, όσο και διεθνώς, η «περιβαλλοντικά φιλική» διάσταση του παραδείγματος της Ελληνικής Αγροτικής Εκμετάλλευσης και των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών.
 • Απαραίτητη είναι η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων με έλεγχο του κόστους παραγωγής και κυρίως: Των αγροτικών εφοδίων (λιπασμάτων, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών εφοδίων). Του κόστους ενέργειας καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας με έλεγχο του ΕΦΚ, υποστήριξη της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών με προτεραιότητα τους οργανισμούς άρδευσης, τις ομάδες παραγωγών και τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και υποστήριξη σχεδίων παραγωγής ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Του κόστους μεταφοράς εφοδίων και προϊόντων από και προς τη νησιωτική χώρα και τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.
 • Η προστασία της αγροτικής γης, από κερδοσκοπικές τακτικές εξαγοράς, υψηλών ενοικίων – τιμών, μέσα από συνολικά σχέδια διαχείρισης χρήσεων-ιδιοκτησίας της γης. Προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική επανένταξη του υπερχρεωμένου οφειλέτη είναι αυτός να παραμείνει παραγωγικός, δηλαδή να μπορεί να καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του.
 • Η ανάδειξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, ως διακριτών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος τους ως αναπτυξιακών πυλώνων της χώρας.
 • Η κατασκευή και εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής που υποστηρίζουν την πρωτογενής παραγωγή όπως: έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, έργα αγροτικής οδοποιίας, έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, έργα προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, έργα σε αλιευτικά καταφύγια και λιμένες εκφόρτωσης αλιευμάτων, έργα κάλυψης διαδικτυακής σύνδεσης σε όλη την Ελληνική Ύπαιθρο.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις