Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

 

Ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πορεία εργασιών της Επιτροπής  Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) για το 1ο εξάμηνο λειτουργίας της:

Εγκρίσεις Αιτημάτων
Κατά το διάστημα ισχύος των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (από 29.06.2015 έως και 31.12.2015), υποβλήθηκαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 42.044 αιτήματα, εκ των οποίων:
• εγκρίθηκαν 30.249 (72%),
• αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 10.163 (24%) και
• απορρίφθηκαν 1.632 (4%)

Ήτοι, ποσοστό μόνο 4% του συνόλου των αιτημάτων έχει απορριφθεί, ενώ ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 260.

Συνολικό Ποσό Εγκρίσεων και Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας
Το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων της ΕΕΤΣ ήταν €12.500 εκ., τα οποία κατανεμήθηκαν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
• €1.100 εκ.  (9%) σε τρόφιμα
• €850 εκ. (7%) σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα
• €2.700 εκ.  (21%) σε ενέργεια και ηλεκτρισμό
• €6.600 εκ.  (53%) σε λοιπούς τομείς (πρώτες ύλες, ένδυση, αυτοκίνητα, καπνός κλπ) και
• €1.250 εκ.  (10%) σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, ποσό €5.500 εκ. εγκρίθηκε από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για την οικονομική δραστηριότητα (χωρίς τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) ανέρχεται σε €16.750  εκ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων  εγκρίθηκαν €16,7 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού €25 δισ. το 2014 .

Εργασίες που έχουν εκχωρηθεί στα Πιστωτικά Ιδρύματα
Σε συνέχεια της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων η ΕΕΤΣ προχώρησε στην αύξηση των ορίων που έχει παραχωρήσει στις Ειδικές Υποεπιτροπές αυτών . Πλέον τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τη νέα απόφαση 1/08.01.2016 της ΕΕΤΣ, δύνανται να εξετάζουν αιτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ποσού έως €250.000,αντί των €150.000 που ίσχυε, ανά πελάτη και ανά εργάσιμη ημέρα. Το νέο συνολικό εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανέρχεται πλέον σε €352 εκ. ενώ, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και κατόπιν σχετικής αίτησης του Πιστωτικού Ιδρύματος, εγκρίνεται από την ΕΕΤΣ πρόσθετη παροχή ρευστότητας.
Επίσης, η ΕΕΤΣ αύξησε το ημερήσιο άνευ ιστορικότητας όριο έγκρισης συναλλαγών σε €20.000 (από €10.000). Για συναλλαγές μεταξύ   €20.000 και €250.000, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών της ετήσιας περιόδου 01/07/2014-30/06/2015, μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων  που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη πλέον κατά 40% (από 20% που ίσχυε). 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις  στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικά των μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας περαιτέρω τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Για τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ή ανά καταθέτη και ανά ημερολογιακό μήνα, το ισχύον συνολικό μηνιαίο εγκριτικό όριο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ιδρυμάτων Πληρωμών ανέρχεται σε €80 εκ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις