Χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ για το φυσικό αέριο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Α 1118201 ΕΞ 2016/4.8.16 και μέχρι την έκδοση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, με το οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ για το φυσικό αέριο, θα τηρούνται τα κάτωθι:

α) Οι επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χρήση φυσικού αερίου θα δηλώνουν, έως την 10η ημέρα κάθε μήνα, στον διανομέα ή αναδιανομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της γ' σχετικής ΚΥΑ, από τον οποίο προμηθεύτηκαν το φυσικό αέριο, τις ποσότητες φυσικού αερίου που κατανάλωσαν τον προηγούμενο μήνα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, και δεδομένου ότι βάσει της διάταξης του ν.4389/2016, χορηγήθηκε απαλλαγή στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να διαχωρίσουν τις ποσότητες του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας και να τις δηλώσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω στον διανομέα ή τον αναδιανομέα. Αντίστοιχα στις περιπτώσεις μονάδων παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες διαθέτουν κοινό μετρητή τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για άλλες χρήσεις (π.χ. βιομηχανική, θέρμανση), θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός από τις εταιρείες των απαλλασσομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου προκειμένου αυτές να δηλωθούν στους διανομείς ή αναδιανομείς.

β) Οι διανομείς και αναδιανομείς φυσικού αερίου, με βάση τις ως άνω δηλώσεις θα προσαρμόσουν την τιμολόγηση τους (έκδοση ξεχωριστών τιμολογίων) προκειμένου να μην χρεώνεται ο ΕΦΚ και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις δηλωθείσες από τους ηλεκτροπαραγωγούς ποσότητες φυσικού αερίου που απαλλάσσονται, οι οποίες θα πρέπει να διαχωρίζονται στις λογιστικές εγγραφές τους προκειμένου για τη διευκόλυνση των εκ των υστέρων ελέγχων. Τα ως άνω πρόσωπα θα υποβάλλουν ξεχωριστή συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύουν στους ηλεκτροπαραγωγούς.

γ) Σε περίπτωση που επιλέγων πελάτης προμηθεύεται φυσικό αέριο χωρίς τη μεσολάβηση κατόχου Άδειας Προμήθειας και το καταναλώνει για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως διανομέας, βάσει του άρθρου 1 της γ) σχετικής ΚΥΑ θα υποβάλλει ξεχωριστή συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

δ) Σε περίπτωση πώλησης φυσικού αερίου από κάτοχο άδειας προμήθειας σε άλλον κάτοχο άδειας προμήθειας, υπόχρεος για την υποβολή της ΔΕΦΚ (είτε για καταβολή του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων, είτε για την απαλλαγή αυτών), είναι ο κάτοχος άδειας προμήθειας που ιδιοκαταναλώνει ή προμηθεύει φυσικό αέριο σε τελικό καταναλωτή (ο οποίος δεν κατέχει άδεια προμήθειας). Ως εκ τούτου και εφόσον κάτοχος άδειας προμήθειας διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου ή/και προμηθεύει ηλεκτροπαραγωγούς, θα υποβάλλει ξεχωριστή συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που (α) χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και (β) προμηθεύει τελικό καταναλωτή - ηλεκτροπαραγωγό (βάσει των δηλωθεισών από τον ηλεκτροπαραγωγό ποσοτήτων).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις