ΠΣΕ: Ίσες με το χρέος της χώρας οι εισαγωγές αγαθών της τελευταίες 15ετίας

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, το 2015 η συνολική αξία των ελληνικών εισαγωγών διαμορφώθηκε στα 42,6 δις ευρώ, έναντι των 36,8 δις ευρώ του 2001 (+15,6%). Ωστόσο, από τη σύγκριση με το έτος 2010 (49,6 δις ευρώ) προκύπτει μείωση της τάξης του -14,16%. Συνολικά, κατά την 15ετία 2001-2015, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στα επίπεδα του +1,45%, ενώ η σωρευτική συνολική αξία των εξαγωγών κατά την εξεταζόμενη περίοδο υπολογίζεται σε  715,26 δις ευρώ.

 

Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, Κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη κατά τη δημοσίευση της νέας έρευνας του Συνδέσμου: «οι Έλληνες Εξαγωγείς, πριν ακόμη από την έναρξη της παγκόσμιας κρίσης της περιόδου 2008-2009 προειδοποιούσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και μετάθεσής της στον πυρήνα του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Εγκαίρως ο ΠΣΕ έχει επισημάνει και την πολυδιάσταση της εξωστρέφειας, που δεν περιορίζεται μόνο στις εξαγωγές προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό της παραγωγικής μηχανής, τις επενδύσεις, ακόμη και τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας.

 

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αναδεικνύουν συνεχιζόμενη αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να κινητοποιήσει προοπτικές ουσιαστικής υποκατάστασης εισαγωγών (ειδικά από Τρίτες Χώρες), μέσω της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου, η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου, ιδιαίτερα μετά τη δυσκολία που καταγράφουν οι εξαγωγές να ξεφύγουν ανοδικά από τα ανώτατα όρια του 2012, ενδεικτική της εφαρμογής μη αποτελεσματικών σε επίπεδο ανάπτυξης πολιτικών και μεταρρυθμίσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση, και υπό το πρίσμα των εισαγωγών, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ΠΣΕ πως η έξοδος από την ύφεση προϋποθέτει δράσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κινούνται στο τρίπτυχο: Εμπιστοσύνη (με τους εμπορικούς εταίρους), Επενδύσεις (εγχώριες & ξένες) και Εξωστρέφεια (εξαγωγές και διαμετακομιστικό εμπόριο). Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα πρέπει στοχεύσουν δράσεις και μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και η μόχλευση από χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ ή ο Αναπτυξιακός Νόμος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια που συνδέονται με στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, που θα πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, αλλά παράλληλα θα ευνοούν και την υποκατάσταση εισαγωγών, ως προϋπόθεση συνολικού μετασχηματισμού του αναπτυξιακού προτύπου της Ελλάδας».

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ΠΣΕ, η περασμένη 15ετία χωρίζεται σε 2 διαφορετικές περιόδους: από το 2001 ως το 2008 όπου ακολουθούνταν συνεχόμενα αυξητικοί ρυθμού (με εξαίρεση το 2005) και από το 2009-2013 οπότε ξεκίνησε μία έντονα πτωτική πορεία. Η τελευταία διετία χαρακτηρίζεται από περιορισμένες διακυμάνσεις, καθώς ουσιαστικά από το 2012 και μετά παρατηρείται τόσο σε επίπεδο εισαγωγών, όσο και εξαγωγών παρατηρούνται φαινόμενα σταθεροποίησης και στασιμότητας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ιστορικά υψηλά επίπεδα εισαγωγών του 2008 ως και το 2015 από την εγχώρια μεταποίηση (ως πρώτες ύλες) και το εμπόριο (ως τελικά καταναλωτικά αγαθά) «λείπουν» προϊόντα αξίας άνω των 21,5 δις ευρώ, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κύκλους εργασιών επιχειρήσεων, θέσεις εργασίας και φόρος προς είσπραξη από το Δημόσιο. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει «απώλεια» της τάξης των 19,36 δις ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις ήταν καθολικές για όλους σχεδόν τους κλάδους του εμπορίου και της μεταποίησης.

 

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του ΠΣΕ ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα ήταν σαφώς βαθύτερη αν δεν υπήρχαν οι καλύτερες επιδόσεις των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, που απορρόφησαν ένα σημαντικό μέρος των επιπτώσεων από την καθίζηση της εγχώριας ζήτησης και κατανάλωσης.

 

Παρά το γεγονός, όμως, ότι οι συνολικές εξαγωγές την τελευταία 15ετία αυξήθηκαν κατά 98,52% και οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,59%, η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα υψηλό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο.

 

Η εικόνα δε διαφοροποιείται σημαντικά, ούτε αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή (παρ’ όλου που υπογραμμίζει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας), ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι (χωρίς τα πετρελαιοειδή), το σωρευτικό εμπορικό έλλειμμα της χώρας ισούται σχεδόν με το τρέχον χρέος της (348 δις ευρώ ελλείμματος έναντι 338 δις ευρώ χρέους). Τα 219 δις ευρώ εκ των 348 δις του εμπορικού ελλείμματος σχηματίστηκαν την περίοδο 2001-2008 (ποσοστό 63% του συνολικού σωρευτικού ελλείμματος).

 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2011 και μετά η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε όρους εμπορικού ισοζυγίου σε σχέση με την περίοδο πριν την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, γεγονός που υπό όρους μπορεί να θεωρηθεί και ως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της.

 

 

 

Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, 2001-2015

 

Έτος

Εισαγωγές (δις € )

Εξαγωγές (δις € )

Εμπορικό Ισοζύγιο (δις € )

2001

32,18

11,63

-20,55

2002

34,10

11,17

-22,93

2003

36,77

11,72

-25,05

2004

39,48

12,14

-27,34

2005

38,67

13,42

-25,25

2006

43,35

14,91

-28,44

2007

50,58

16,11

-34,47

2008

51,82

16,75

-35,08

2009

43,47

14,00

-29,47

2010

38,81

15,63

-23,18

2011

34,52

16,88

-17,64

2012

32,33

17,12

-15,21

2013

30,56

16,70

-13,86

2014

32,08

16,74

-15,34

2015

32,47

18,05

-14,42

Σύνολο

571,20

222,98

-348,23

 

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Τα εισαγόμενα προϊόντα

 

Σε ότι αφορά τα ίδια τα εισαγόμενα προϊόντα, την περασμένη 15ετία, οι 30 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων από χώρες της ΕΕ, διαμόρφωσαν εισαγωγές σωρευτικής αξίας 298,25 δις ευρώ, που αντιστοιχούν στο 75,5% των εισαγωγών από χώρες της ΕΕ και στο 41,7% των συνολικών εισαγωγών της περιόδου 2001-2015.

 

Εξ αυτών των προϊόντων, σε 10 κατηγορίες προϊόντων που εισάγονται από την ΕΕ τα ποσοστά μείωσης υπερβαίνουν το 50%, με τα οχήματα, τα τρακτέρ/μηχανήματα και τα έπιπλα να εμφανίζουν μειώσεις άνω του 68%. Οι μικρότερες μειώσεις εντοπίζονται για το γάλα/γαλακτοκομικά (-10%), το κρέας (-8,95%), τα χημικά/φυτοπροστατευτικά (-8,31%) και τα παρασκευάσματα διατροφής (-0,71%).

 

 

Η σύνθεση των εισαγωγών από χώρες της ΕΕ, 2015 (δις ευρώ)

 

SITC

Προϊόν

Αξία

Αξία

 

 

2015

15ετίας

78

Οχήματα

1,28

37,52

54

Φάρμακα

2,40

34,79

84

Ρούχα

1,04

17,84

77

Ηλεκτρικές συσκευές

0,74

16,91

89

Παιχνίδια, Είδη σπιτιού

0,85

16,44

76

Τηλεφωνικές συσκευές

0,76

16,06

01

Κρέας

1,05

15,28

74

Συσκευές ψύξης/θέρμανσης

0,74

14,39

64

Χαρτί

0,63

11,63

02

Γάλα/Γαλακτοκομικά

0,75

11,07

55

Καλλυντικά/Αρώματα

0,66

10,77

67

Σίδηρος/Χάλυβας

0,41

10,40

72

Τρακτέρ/ Μηχανήματα

0,39

10,37

75

PC/Lap Tops/Tablets

0,48

10,30

57

Πλαστικά πολυμερή

0,57

9,03

69

Προϊόντα μετάλλων

0,38

8,23

33

Πετρέλαιο

0,77

8,19

59

Χημικά/Φυτοπροστατευτικά

0,58

8,11

51

Χημικά οργανικά

0,44

8,10

87

Μετρητές Επαγγ., Επιστημ.Χρήσης

0,39

7,01

65

Υφάσματα

0,26

6,55

04

Δημητριακά

0,43

6,53

05

Φρούτα & Λαχανικά

0,41

6,36

66

Δομικά Υλικά (Τσιμέντο, γυαλί κτλ)

0,25

6,04

11

Ποτά

0,23

4,93

68

Αλουμίνιο

0,30

4,93

71

Γεννήτριες/Μηχανές

0,24

4,92

85

Παπούτσια

0,29

4,49

09

Παρασκευάσματα διατροφής

0,33

4,32

82

Έπιπλα

0,15

4,27

Υποσύνολο (30 προϊόντων)

16,92

298,25

Συνολικές εισαγωγές από ΕΕ

22,06

394,76

Συνολικές εισαγωγές

42,59

715,26

 

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Αντίστοιχα, με σωρευτική αξία 244 δις ευρώ σχεδόν, οι εισαγωγές των 30 κυριότερων προϊόντων που έρχονται στην Ελλάδα από Τρίτες Χώρες, αντιστοιχούν στο 93% των εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ και στο 34% των σωρευτικών ελληνικών εισαγωγών από το 2001 και μετά.

 

Η σύνθεση των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, 2015 (δις ευρώ)

 

SITC

Προϊόν

Αξία

Αξία

 

 

2015

15ετίας

33

Πετρέλαιο

9,24

129,36

34

Φυσικό αέριο

0,73

11,68

78

Οχήματα

0,19

9,65

68

Αλουμίνιο

0,66

7,97

54

Φάρμακα

0,35

7,50

89

Παιχνίδια, Είδη σπιτιού

0,41

6,67

67

Σίδηρος/Χάλυβας

0,31

6,24

77

Ηλεκτρικές συσκευές

0,38

5,82

79

Πλοία, τρένα, αεροσκάφη

0,13

5,66

84

Ρούχα

0,30

5,19

74

Συσκευές ψύξης/θέρμανσης/ Α/C

0,25

4,98

65

Υφάσματα

0,30

4,87

76

Τηλεφωνικές συσκευές

0,30

4,18

05

Φρούτα & Λαχανικά

0,20

2,83

69

Προϊόντα μετάλλων

0,19

2,70

51

Χημικά οργανικά

0,19

2,64

28

Scrap μετάλλων

0,12

2,39

85

Παπούτσια

0,17

2,25

64

Χαρτί

0,17

2,18

75

PC/Lap Tops/Tablets

0,50

2,17

66

Δομικά Υλικά (Τσιμέντο, γυαλί κτλ.)

0,09

2,06

82

Έπιπλα

0,11

2,03

57

Πλαστικά πολυμερή

0,24

1,87

71

Γεννήτριες/Μηχανές

0,13

1,80

87

Μετρητές Επαγγ., Επιστημ. Χρήσης

0,08

1,67

22

Σόγια

0,10

1,66

72

Τρακτέρ/ Μηχανήματα

0,09

1,56

04

Δημητριακά

0,10

1,55

08

Ζωοτροφές

0,13

1,55

03

Ψάρια

0,09

1,29

Υποσύνολο (30 προϊόντων)

16,24

243,96

Συνολικές εισαγωγές από ΕΕ

17,62

262,79

Συνολικές εισαγωγές

42,59

715,26

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις του 2015 με τα εκάστοτε υψηλά της εξεταζόμενης περιόδου, και στην περίπτωση των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες προκύπτουν 10 κατηγορίες με απώλειες άνω του 50% (Πλοία/τρένα/αεροσκάφη, Οχήματα, Σίδηρος/Χάλυβας, Δομικά Υλικά, Scrap Μετάλλων, Έπιπλα, Συσκευές ψύξης/θέρμανσης, Φάρμακα, Φυσικό Αέριο, Τρακτέρ/Μηχανήματα).

 

Συνολικά, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας έπληξε ιδιαίτερα τους κλάδους των οχημάτων, των δομικών υλικών και της αγροτικής παραγωγής, ενώ μειώσεις καταγράφονται ακόμη και στα φάρμακα, αλλά και στα τρόφιμα. Αντίθετα, κατηγορίες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας δείχνουν σημαντικές αντιστάσεις στις γενικότερες πιέσεις.

 

Ο χάρτης των εισαγωγών

 

Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής των βασικών προμηθευτών της Ελλάδας, τα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση υψηλής σύνδεσης/εξάρτησης με τις χώρες της ΕΕ. Και αυτό γιατί σε βάθος 15ετίας μόλις 3 χώρες εκτός ΕΕ βρίσκουν θέση το ΤΟΠ 10 των βασικών προμηθευτών (Κίνα, Ν. Κορέα, ΗΠΑ).

 

Στο παραπάνω δείγμα, 5 χώρες εμφάνισαν το 2015 χαμηλότερες επιδόσεις στις εξαγωγές προς την Ελλάδα, τόσο σε σχέση με το 2010, όσο και με το 2001 (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Μ. Βρετανία & ΗΠΑ), ενώ 4 χώρες είχαν μεν χαμηλότερες εξαγωγές προς την Ελλάδα σε σχέση με το 2010, αλλά υψηλότερες σε σύγκριση με αυτές τους 2001 (Κίνα, Ν. Κορέα, Ισπανία, Βέλγιο). Στην περίπτωση των ολλανδικών προϊόντων, οι εισαγωγές του 2015 επέστρεψαν ακριβώς στα επίπεδα του 2001.

 

Οι βασικοί προμηθευτές της Ελλάδας, χωρίς πετρελαιοειδή 2001-2015 (δις ευρώ)

 

ΧΩΡΑ

Περίοδος

Ποσοστό %

2001-2015

επί εισαγωγών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

84,71

15,26%

ΙΤΑΛΙΑ

 

75,31

13,57%

ΓΑΛΛΙΑ

 

38,19

6,88%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 

36,74

6,62%

ΚΙΝΑ

 

32,19

5,80%

Ν. ΚΟΡΕΑ

 

24,68

4,45%

ΙΣΠΑΝΙΑ

 

24,15

4,35%

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 

24,08

4,34%

ΒΕΛΓΙΟ

 

23,55

4,24%

ΗΠΑ

 

15,79

2,84%

Υποσύνολο 10 χωρών

 

379,40

68,34%

ΣΥΝΟΛΟ

 

555,12

100%

 

Κατάταξη βασικών προμηθευτών της Ελλάδας, με βάση τη διαφορά τους κατά το 2015 από τα εκάστοτε υψηλά (%), χωρίς πετρελαιοειδή

 

Χώρα

Διαφορά 2015 από Υψηλά 15ετίας

Έτος Υψηλού

ΗΠΑ

-71,61%

2004

ΙΤΑΛΙΑ

-54,61%

2008

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

-45,70%

2007

ΓΑΛΛΙΑ

-42,27%

2008

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

-41,97%

2008

Ν. ΚΟΡΕΑ

-40,50%

2009

ΒΕΛΓΙΟ

-40,24%

2007

ΙΣΠΑΝΙΑ

-36,98%

2008

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

-28,06%

2008

ΚΙΝΑ

-22,83%

2008

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ (χωρίς πετρελαιοειδή)

 

Από τις 10 αυτές χώρες, η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια εισήγαγε προϊόντα (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) σωρευτικής αξίας 379,4 δις ευρώ, ήτοι ποσοστό 68,34% του συνόλου (χωρίς τα πετρελαιοειδή).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις