Ποια είναι η νέα εισφορά αλληλεγγύης

Με το Άρθρο 13 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 κλπ, ή 4ο μνημόνιο όπως ονομάζεται, αλλάζουν οι κλίμακες στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013.
 
Το άρθρο αναφέρει τα εξής:
 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

 
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
 
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδημα από (ευρώ)

Εισόδημα από (ευρώ)

Συντελεστής

0

30.000

0%

30.000,01

40.000

2,00%

40.000,01

65.000

5,00%

65.000,01

220.000

9,00%

> 220.000

 

10,00%

 

Δείτε επίσης