Σε διαβούλευση για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου του οδηγού για τις αιτήσεις ανανέωσης έγκρισης για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Η Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς έχει αναρτήσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του κειμένου οδηγιών για τις αιτήσεις ανανέωσης έγκρισης για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Ο στόχος του κειμένου οδηγιών είναι η παροχή καθοδήγησης για την προετοιμασία και παρουσίαση των αιτήσεων ανανέωσης για τα εγκεκριμένα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Το κείμενο οδηγιών, μεταξύ άλλων, θα υποβοηθά τους αιτούντες στη δημιουργία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που θα υποβάλλονται ως τμήμα των αιτήσεων ανανέωσης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τα σχόλιά τους μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2014, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και κάνοντας αναφορά στη σελίδα και τη γραμμή του προς διαβούλευση κειμένου. Η EFSA δε θα κάνει δεκτά σχόλια που έχουν υποβληθεί με άλλο μέσο, είναι σε διαφορετική μορφή ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και σχόλια που δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου, περιέχουν καταγγελίες έναντι οργανισμών ή προσώπων, περιέχουν άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό ή αφορούν σε θέματα πολιτικής που, ως τέτοια, είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA.

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/141104.htm

Ο ΕΦΕΤ είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa/focal_point

Δείτε επίσης