«Απαγόρευση φυτεύσεων οιναμπέλων»


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας έχοντας υπόψη τον Καν(ΕΚ) 1234/2007 , τον Καν(ΕΚ) 555/2008 , και την 3323/99635/1-8-2014 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την απαγόρευση φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου , υπενθυμίζει στους αμπελοκαλλιεργητές τα εξής :

- Απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 χωρίς να έχουν δικαίωμα φύτευσης (άδεια από την Δ.Α.Ο.Κ.)
- Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 απαγορεύεται επίσης ο επανεμβολιασμός ταξινομημένων οινοποιήσιμων ποικιλιών σε μη ταξινομημένες στην περιφέρεια μας ποικιλίες.
- Φυτεύσεις και επανεμβολιασμός αμπελώνων επιτρέπονται μόνο, στις περιπτώσεις που αυτές καλύπτονται από «Νέα Δικαιώματα Φύτευσης», από «Δικαιώματα Αναφύτευσης» ή από Δικαιώματα που παρέχονται από το «Εθνικό Αποθεματικό» κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. 3323/99635/1-8-2014 ΥΑ (ΦΕΚ/Β/655/9-4-09).
- Για φυτεύσεις εκτάσεων μικρότερες του στρέμματος δεν απαιτείται δικαίωμα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αμπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση εντός της εκμετάλλευσης με την υποχρέωση δήλωσης της φύτευσης στο αμπελουργικό μητρώο .
 - Παράνομες φυτεύσεις είναι οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν με οινοποιήσιμες ποικιλίες χωρίς να έχουν αντίστοιχο δικαίωμα Φύτευσης πριν η μετά την 31η Αυγούστου 1998,δεν νομιμοποιούνται και οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να τις εκριζώσουν με ιδία δαπάνη .
- Στην περίπτωση που δεν προβούν στην άμεση εκρίζωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200 ευρώ / στρέμμα , η οποία ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου. Η κύρωση επιβάλλεται εκ νέου κάθε δώδεκα μήνες η οποία υπολογίζεται μετά την λήξη της προαναφερθείσας ημερομηνίας , εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.
- Εν αναμονή της εκρίζωσης τα παραγόμενα σταφύλια και προϊόντα αυτών επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά μόνο για απόσταξη με αποκλειστικά έξοδα του παραγωγού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται στον παραγωγό πρόστιμο 150 ευρώ / στρέμμα ποινή η οποία είναι ανεξάρτητη από την χρηματική ποινή της εκρίζωσης.
-Τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν τα Οινάμπελα , θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας(αμπελουργικό μητρώο ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Δνση στο τηλ. 27410¬81082 και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας της Υπηρεσίας μας:
Γραφείο Α.Ο. Κιάτου 27420-22066
Γραφείο Α.Ο. Ξυλοκάστρου 27430-22038
Γραφείο Α.Ο. Δερβενίου 27430-31958
Γραφείο Α.Ο. Νεμέας 27460-22824

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις