Εργάτες γης και Ασφάλιση

Ξεκίνησε η νέα καλλιεργητική περίοδος. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι εργάτες γης και οι παραγωγοί εργοδότες. Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης – εισφορές –εγγραφή.

Η νέα καλλιεργητική περίοδος μόλις ξεκίνησε και οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη δυναμικά μπει στην προετοιμασία, …έχοντας, ωστόσο, για μια ακόμη χρονιά να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα προβλήματα. Το αρδευτικό παραμένει, δυστυχώς και παρά τις υποσχέσεις που κατά καιρούς έχουν δοθεί, ένα από αυτά. Το ίδιο το κόστος παραγωγής, επίσης.

 Παρά ταύτα, οι καλλιεργητές της Αιτωλοακαρνανίας εξακολουθούν να αγωνίζονται, υπερασπιζόμενοι το τελευταίο, ίσως, οχυρό της οικονομίας: Την πρωτογενή παραγωγή! Και όπως συμβαίνει κάθε φορά τέτοια περίοδο, αυξημένες είναι οι ανάγκες σε εργατικά χέρια.
 

Η Ένωση Αγρινίου, έχοντας υπ' όψιν της ότι για τους επόμενους μήνες θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε εργάτες γης, παρουσιάζει αναλυτικά το τι προβλέπεται για την ασφάλισή τους, με βάση τον σχετικό οδηγό που εξέδωσε ο ΟΓΑ, ώστε και οι ίδιοι οι εργάτες, Έλληνες και αλλοδαποί, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και οι εργοδότες παραγωγοί να ξέρουν τις υποχρεώσεις τους και να αποφύγουν προβλήματα με το νόμο, σε πιθανούς ελέγχους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 το εργόσημο είναι υποχρεωτικός και αποκλειστικός τρόπος αμοιβής των εργατών γης.
-Από 1-1-2012 ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης υπολογίζεται με βάση τις αμοιβές τους με εργόσημο.
-Ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους εντός του έτους, δηλαδή, ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά.
-Ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

α) Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης
 Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ των εργατών γης υπολογίζεται ανά έτος, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις συνολικές αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους. Ο χρόνος ασφάλισης, προκύπτει από τον κατωτέρω τύπο υπολογισμού:

 Ημέρες ασφάλισης έτους = Σύνολο αμοιβών έτους / Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους
-Όταν οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τη διαίρεση είναι άνω των 150, ο απασχολούμενος ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος (για 12 μήνες).
-Όταν οι ημέρες ασφάλισης είναι λιγότερες των 150, ισχυρός χρόνος ασφάλισης θεωρείται μόνο ο εξοφλημένος μέσω εργοσήμου.
 

Μήνες ασφάλισης έτους = Ημέρες Ασφάλισης Έτους / 25
-Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως μήνας, ενώ ημέρες μέχρι και 12 δεν λαμβάνονται υπόψη.
-Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατ’ έτος, υπολογισθείσες κατά τα ανωτέρω, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

β) Ασφαλιστικές εισφορές
Οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ονομαστικής του αξίας, π.χ. για εργόσημα ονομαστικής αξίας 4.000 ευρώ η παρακρατούμενη ετήσια ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Μετά τη θέσπιση του εργοσήμου δεν αναζητείται από τους εργάτες γης τρέχουσα εισφορά. Στην περίπτωση που προκύπτουν, κατά τα ανωτέρω, 150 ημέρες ασφάλισης και άνω, ο εργάτης γης ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος. Αν τα παρακρατηθέντα ποσά εισφορών μέσω εργοσήμου δεν επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών ολόκληρου του έτους, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που αυτός έχει καταταγεί, ο ΟΓΑ αναζητεί και τις υπόλοιπες εισφορές αποστέλλοντας ατομικές ειδοποιήσεις για την καταβολή τους. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εργάτη γης.

 Στην περίπτωση που, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό, προκύπτουν λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας ετησίως, ο εργάτης γης δεν ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος. Ισχυρός χρόνος ασφάλισης είναι μόνο οι εξοφλημένοι μήνες μέσω παρακράτησης εισφορών από το εργόσημο. Ο ΟΓΑ δεν αναζητά εισφορές για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους μήνες του έτους που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό.

Οι συγκεκριμένες αυτές οφειλόμενες εισφορές μπορούν να εξοφληθούν μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αρκεί η υποβολή της να γίνει πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

γ) Εγγραφή των εργατών γης στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ
 Η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ των εργατών γης γίνεται πλέον αποκλειστικά με βάση τις ημέρες εργασίας τους με εργόσημο.

Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης, τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης του εργοσήμου. Εάν από σχετικό ασφαλιστικό έλεγχο αποδειχθεί ότι, εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, δεν έχει απασχοληθεί ως εργάτης γης, οι με βάση τα εργόσημά του, ημέρες εργασίας, δεν λαμβάνονται υπόψη για την ασφάλισή του και οι παρακρατηθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

Σημειώνεται ότι, η εξαργύρωση εργοσήμων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο ανά 3μηνο και απαραίτητα μέσα στο έτος που πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες ημέρες εργασίας.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις