Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας  για την Ενεργειακή Απόδοση

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και λοιπές διατάξεις.
 
Η οδηγία 2012/27/ΕΕ έχει σαν στόχο την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη της ΕΕ με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου κανόνων, μέτρων και αρχών, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.
 
Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται πρώτα από όλα ένας εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης και επίτευξης ετήσιων νέων εξοικονομήσεων ενέργειας, ενώ καθορίζονται μέτρα για την επίτευξη και την παρακολούθηση του στόχου μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).
Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων σε επιχειρήσεις από ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές.
 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ο υποδειγματικός ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας, κυρίως με την ετήσια υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης ιδιόκτητων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και με τη θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου.
 
Το σχέδιο νόμου εστιάζει επίσης στην προώθηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, καθώς επίσης και των αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ενώ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs).
 
Οι πολίτες και οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς καλούνται να συμμετάσχουν με προτάσεις, παρατηρήσεις και απόψεις στη δημόσια διαβούλευση που διενεργείται στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=6692
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις