Ανανέωση άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

 Παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ. που δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της αδείας τους, να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών που βρίσκονται επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 12, στον 2ο όροφο προκειμένου να καταθέσουν την αντίστοιχη αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως και την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016. 

Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ανανέωσης της αδείας τους αλλά δεν κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 290/2014/24-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΟΖ7ΛΛ-Ξ5Η) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθορίστηκε η διαδικασία ανανέωσης αδειών επαγγελματικών πωλητών λαϊκών αγορών , σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22509 (ΦΕΚ 570/Β/03.03.2016) Υπουργική Απόφαση του  Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών»: «η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και λήγει όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 106349/19−10−2015 υπουργική απόφαση, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.»
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 130548/16.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: «Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Συνεπώς, αυτό που απορρίπτεται είναι η ικανοποίηση του αιτήματος της ανανέωσης της άδειας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η άδεια τίθεται ανενεργός». 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε άμεσα στην Υπηρεσία μας προκειμένου να καταθέσετε αίτηση για ανανέωση της αδείας σας καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν.4264/2014 δικαιολογητικά. 

 Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να ασκείτε τη δραστηριότητα του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, παρακαλούμε όπως προσέλθετε άμεσα στην Υπηρεσία μας με το σώμα της αδείας σας, για να καταθέσετε αίτηση για την ακύρωση αυτής. 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις