Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

 

Τροποποιήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Αρθρο 2

παρ.6. <<Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο> : το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με την χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούκενο οχήματος {από παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων ή } από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

'Αρθρο 2

παρ.9.<<Προϊόντα οικοτεχνίας>> : τα προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, που διατίθενται {από παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών} , κατόπιν μικρής κλίμακας επεξεργασίας ή μεταποίσης που πραγματοποιείται από τον παραγωγό και την οικογένειά του, { είτε τα μέλη τις ομάδας παραγωγών και τω οικογενειών τους} .

 

Προσθήκη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 'Η ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

'Αρθρο 

Παραγωγηκή άδεια άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου

1.Αρμόδια αρχή για την χορήγηση της σχετικής άδειας είναι :

(α) Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για μεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και

(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου,

 

2. Παραγωγική άδεια άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου δικαιούνται :

 

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, και διαθέτουν τα κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 17:

(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

(γ) ελιές,

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,

(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β΄2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,

(στ) μέλι τυποποιημένο,

(ζ) ξηροί καρποί,

(η) οπωροκηπευτικά,

(θ) όσπρια,

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,

(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,

(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και

(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν παραγωγική άδεια άσκησης πλαν'οδιου και στάσιμου εμπορίου. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια.

2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει μία μόνον παραγωγηκή άδεια ασκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, η οποία ισχύει για σε όλη την επικράτεια της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε (15) άδειες, η οποία ισχύει σε όλη την επικράτεια της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.

3. Η παραγωγική άδεια άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου παραγωγού φέρει την ονομασία «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,10 μ. και πλάτους 0,15 μ., χρώμα κόκκινο και φέρει τα εξής στοιχεία:

α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.

β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον δε πρόκειται για τα πρόσωπα του στοιχείου Β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την επωνυμία και την έδρα τους.

γ) Τον αριθμό μητρώου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου φυσικού προσώπου.

στ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια

ζ) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις