Η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Από το σύνολο των 160 περίπου προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο Πρόσκλησής του, περίπου 30 προτάσεις Δήμων κυρίως της Αττικής έχουν συμπεριλάβει τέτοιες δράσεις και κάποιες επίσης στα αντίστοιχα ΠΕΠ και αξιολογούνται.

Θετικό σημείο αποτελεί η ένταξη, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής Εργοστασίου Κομποστοποίησης και ΧΥΤΥ στη Φωκίδα, Π/Υ 7,7 M€,δυναμικότητας 6.250 τόνων προδιαλεγμένου οργανικού ετησίως, η οποία ήδη κατασκευάζεται, με χρονικό ορίζοντα περάτωσης το 2017. Στο πλαίσιο της Πράξης αυτής συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδότηση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (με καφέ κάδο είτε πόρτα-πόρτα) στο σύνολο των νοικοκυριών όλων των Δήμων του νομού Φωκίδας και άλλες δράσεις.

Το ΕΣΔΑ, τα ΠΕΣΔΑ, τα ΤΣΔ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης ήταν το πλαίσιο που δημιουργήσαμε. Συμβαδίζουν με το γενικότερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την Κυκλική Οικονομία, όπου η διαχείριση αποβλήτων ως πόρων αποτελεί πυλώνα και τα απόβλητα τροφίμων κρίσιμο τομέα προτεραιότητας, μαζί με τη βιομάζα και τα προϊόντα βιολογικής βάσης. Μόλις προχθές στην Έκθεση Προόδου του προγράμματος δράσης για την Κυκλική Οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόοδο του προγράμματος μεταξύ άλλων και στα οργανικά λιπάσματα και τα υπολείμματα τροφών.

Η σύνδεση με τη γεωργία, η συνεπεξεργασία μέσω συμφωνιών με παραγωγούς και σε συνδυασμό με οικονομικά κίνητρα είναι ενέργειες προτεραιότητας.

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι :

α) άμεσες θεσμικές ρυθμίσεις, είτε προβλεπόμενες από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, είτε  από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, ειδικά για κρίσιμα ρεύματα (υπολείμματα τροφών και οργανικά λιπάσματα), όπως:

-έκδοση ΚΥΑ σε εφαρμογή του άρθρου 45, παρ.2 του Ν.4042/2012, για μέτρα ενθάρρυνσης χωριστής συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων (κομποστοποίησης), καθώς και για διαδικασία και μηχανισμό πιστοποίησης κόμποστ και διαδικασίας κομποστοποίησης. 

-έκδοση ΚΥΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν.4042/2012, για μέτρα επαναχρησιμοποίησης, πρόληψης, ανακύκλωσης και ανάκτησης
-πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη χωροθέτηση υποδομών ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, ΣΜΑ και κομποστοποίησης μικρής κλίμακας προδιαλεγμένου οργανικού στον αστικό ιστό
-διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου αρμοδιοτήτων των δήμων και των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ώστε να ξεπεραστούν αδυναμίες και επικαλύψεις, να αναδειχθεί ο ρόλος των δήμων, να ενδυναμωθεί η τεχνογνωσία τους και να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν βιώσιμες μονάδες. 

β) επεξεργασία χρήσιμων θεσμικών εργαλείων, όπως εγχειρίδια και Οδηγοί, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των φορέων διαχείρισης βιοαποβλήτων. Τέτοια είναι:
σύνταξη ενιαίου οδηγού καθαριότητας για όλους τους δήμους της χώρας (συνεργασία με ΥΠΕΣ) και Κανονισμού για τους μεγάλους παραγωγούς (μαζική εστίαση κ.α.)

Μελέτη βελτιστοποίησης αποκομιδής ΑΣΑ και ανάπτυξη παρακολούθησης των δρομολογίων σε σχέση με δημιουργία υποδομών χωριστής συλλογής, όπως προβλέπεται από τα κατά τόπους ΠΕΣΔΑ και ΤΣΔ.

Μελέτη ενιαίας μεθοδολογίας κοστολόγησης των ΑΣΑ σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης και μελέτη αποσύνδεσης των τελών διαχείρισης ΑΣΑ από τα λοιπά δημοτικά τέλη ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης, με έμφαση σε περιοχές με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα, καθώς και προγραμμάτων επιτόπιας κομποστοποίησης σε χώρους πρασίνου, σχολεία, επαγγελματικούς χώρους με εκτάσεις πρασίνου (πχ ξενοδοχεία, στρατόπεδα), οικιστικά συγκροτήματα.

γ) πρωτοβουλίες κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού των Δήμων, σε συνεργασία με ΥΠΕΣ και εξειδικευμένους ή κοινωνικούς φορείς.

δ) εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

ε) Συμμετοχή στην πλατφόρμα της ΕΕ για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων και εξειδίκευση των κατευθυντηρίων οδηγιών της Επιτροπής για την δωρεά τροφίμων, την χρήση πρώην τροφίμων για ζωοτροφές και την παρακολούθηση των τροφικών αποβλήτων. Σύνδεσή τους με το προσφυγικό ζήτημα και τα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
Θεωρούμε σημαντική τη συνεργασία μας στην κατεύθυνση αυτή, με Υπουργεία, παράγοντες και φορείς, όπως το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, η ΕΕΤΑΑ και η ΚΕΔΕ, με συντονισμό και κοινές ομάδες εργασίας, ώστε να εμπλουτίσουμε τον προβληματισμό μας και να δράσουμε αποτελεσματικά προς όφελος της κοινωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μπορούν να συμβάλουν γόνιμα και δημιουργικά στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις