Άδειες παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, στις 13.07.2017, τον Πίνακα των άδειων παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2015 κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και  της σχετικής ΑΠΕΗΛ οικ. 180321/01.07.2016 (ΑΔΑ: 6ΦΤΧ4653Π8-132) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΕΗΛ/οικ.182191/18.08.2016 (ΑΔΑ: 61Ψ74653Π8-ΒΓ4).

Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143 ν. 4001/2011 (Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Οι άδειες παραγωγής για τις οποίες δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., το οφειλόμενο ετήσιο τέλος 2015, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν. Όπως ο νόμος ορίζει, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατάρτισε και ανάρτησε  στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το τέλος 2015 και ακολούθως η ΡΑΕ ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν.

Αντιστοίχως, το ΥΠΕΝ δημοσιοποιεί:

  • Πίνακα 1 με τις άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους
  • Πίνακα 2 όπου περιλαμβάνονται οι άδειες που αφορούν σε έργα με άδεια λειτουργίας, για τα οποία η ισχύς που αναφέρεται στην άδεια παραγωγής είναι μεγαλύτερη από  την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας τους, ενώ δεν έχει καταβληθεί το τέλος διατήρησης που αναλογεί στο τμήμα της ισχύος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας 
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις