Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Οιναμπέλων για την περίοδο 2018-2019

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. ότι για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Οιναμπέλων για την περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με την 1849/57000/19-04-2018 θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από 1η Μαρτίου έως και 25 Μαΐου 2018.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 

 1. Όσοι καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες ή/και διαθέτουν άδειες αναφύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης και βρίσκονται εν ισχύ
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
 3. Δεν έχουν λάβει μέρος σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για δυο συνεχόμενες χρονιές

 

Επιλέξιμα εκτάσεις/τεμάχια είναι:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276/18-09-2017), όπως κάθε φορά ισχύει.

β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. Οι εν λόγω δηλώσεις σε συνδυασμό με επιτόπιο έλεγχο, αποτελούν απόδειξη ότι ο οικείος αμπελώνας συντηρείται ορθά.

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος

ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

στ) ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάση του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016.

ζ) Η ποικιλία Κοτσιφολιάτικο στις ΠΕ Χανιών Ρεθύμνου Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις εκρίζωση -αναφύτευση με άλλη ποικιλία ή επανεμβολιασμός με άλλη ποικιλία.

 

Δεν χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις:

α) που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας.

β) που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης.

γ) αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή

 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

 1. Αίτηση-Υπευθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (υπόδειγμα 1 και 2)
 2. Αντίγραφο Αίτησης ενιαίας ενίσχυσης όπου ταυτίζεται πλήρως το αμπελουργικό μητρώο σε εκτάσεις-τοποθεσίες-καλλιέργεια, έτους 2017 ή 2018
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού της εφορίας ή φορολογική δήλωση (Ε1) ή άλλου φορολογικού έγγραφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού
 5. Φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
 6. Δηλώσεις συγκομιδής των δυο τελευταίων ετών για όλα τα αμπελοτεμάχια του παραγωγού σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Αμπελουργικό μητρώο
 8. Αεροφωτογραφίες των τεμαχίων προς αναδιάρθρωση οι οποίες εκδίδονται από την υπηρεσία μας
 9. Τίτλοι Ιδιοκτησίας
 10. Συμβόλαια αγοράς νομίμως μετεγγραμμένα
 11. Αποδοχή κληρονομιάς
 12. Αποδεικτικά δωρεάς ακίνητων
 13. Κτήση με προσκύρωση
 14. Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας
 15. Κληρονομητήριο
 16. Διαθήκη
 17. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής κατάστασης (E9)
 18. Μισθωτήριο με συμβολαιογραφική πράξη άνω τον δέκα ετών νομίμως μετεγγραμμένο

Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακίνητων δεν είναι αποδεκτά ως τίτλοι ιδιοκτησίας

 

 

Οι παραγωγοί μετά την αίτηση τους υποχρεούνται:

 1. Να προσκομίσουν στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου ανάλυση εδάφους για την μη ύπαρξη Νηματωδών για τα τεμάχια όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η φύτευση εφόσον αυτά δεν ήταν σε αγρανάπαυση τα 4 προηγούμενα χρόνια και καλλιεργούταν με αμπέλι ή συκιές.
 2. Σε περίπτωση όπου τα τεμάχια ήταν σε αγρανάπαυση ή με διαφορετική καλλιέργεια οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν τις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης των 4 τελευταίων ετών όπου θα εμφανίζεται το τεμάχιο προς φύτευση ως αγρός ή άλλη καλλιέργεια εκτός αμπέλου και συκιάς και θα συνοδεύεται με σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Υπόχρεοι της 1ης παραγράφου ανάλυση είναι όσοι δεν τηρούν την 2η παράγραφο.
 4. Να προσκομίσουν στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου, πλήρη ανάλυση εδάφους για την έγκαιρη και ορθή επιλογή του υποκειμένου.
 5. Παραγωγοί που θα δηλώσουν προς φύτευση τις ποικιλίες Ασυρτικο, Μαλαγουζια, Βιδιανό, Αγιωργιτικο, Ξινομαυρο και Μοσχοφίλερο δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής της ποικιλίας μετά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων.
 6. ΠΡΟΣΟΧΗ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ΠΔ365 ΦΕΚ307/10-12-2002 και το έγγραφο 3929/53934/12-4-2018 του ΥΠΑΑΤ που αφορούν μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών στο εσωτερικό της χώρας και μέτρα κατά της Xyllela fracticiosa αντίστοιχα, κατά την προμήθεια των φυτών οι παραγωγοί υποχρεούνται να καταθέσουν στην Υπηρεσία και Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που συνοδεύει τα φυτά.

 

 

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις δικαιολογητικών και με ελλιπή στοιχεία απορρίπτονται.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις