Καταστατικό και Κανονισμός Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β.

Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων του υπουργείου επεξεργάστηκε προσχέδια ενιαίου υποδείγματος Καταστατικού Τ.Ο.Ε.Β. και ενιαίου υποδείγματος Κανονισμού Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β., τα οποία και έχουν αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερομένους, για τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις. Σύμφωνα με το υπόδειγμα που προτείνει το υπουργείο, στον Οργανισμό ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

Η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα:

1. Η ρύθμιση της χρήσεως και η διανομή των υπό την διοίκηση του Οργανισμού υδάτων, με την επιβολή κανονισμών αρδεύσεως και τη λήψη λοιπών αναγκαίων μέτρων.

2. Η αστυνόμευση των υδάτων και των έργων.

3. Η επιβολή και η βεβαίωση των εισφορών, τελών και λοιπών απαιτήσεων, κατά τα άρθρα 8 και 29 του παρόντος καταστατικού.

4. Η εξόφληση των οφειλών αυτού, και η είσπραξη των οφειλών των κάθε φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων που ωφελούνται από αυτόν.

5. Ο καθορισμός και η είσπραξη μισθωμάτων και δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγρ. 1ε΄ του ν.δ. 3881/1958.

6. Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη γεωργική αξιοποίηση της περιοχής δικαιοδοσίας του, καθώς επίσης και η μέριμνα για την εφαρμογή καταλλήλων συστημάτων και μεθόδων που συντελούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εδάφους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

7. α) Ο Οργανισμός, προκειμένου περί αρδευτικών έργων, καταρτίζει υποχρεωτικά, για την περιοχή δικαιοδοσίας του, ωρολόγια προγράμματα και κανονισμούς αρδεύσεως με βάση τα προγράμματα καλλιεργειών που συντάσσει κάθε χρόνο. Τα παραπάνω προγράμματα καλλιεργειών καταρτίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα δε ωρολόγια προγράμματα και οι κανονισμοί αρδεύσεως βάσει οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ώστε να επιτυγχάνεται με αυτά, κατά τον καλύτερο τρόπο, η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των έργων.

β) Η τήρηση των ωρολογίων προγραμμάτων και κανονισμών αρδεύσεως είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δύναται να απαιτήσει να του καταβληθούν τα κάθε μορφής αρδευτικά δικαιώματα, που καθορίστηκαν με τα ανωτέρω προγράμματα, και από τα μέλη του εκείνα που από δική τους υπαιτιότητα ή δεν έκαναν καθόλου χρήση του αρδευτικού ύδατος, ή έκαναν μερική μόνο χρήση ή ακόμη δεν ωφελήθηκαν από τη χρήση αυτή. Επίσης, μέλη του Οργανισμού, που οι ιδιοκτησίες τους έπαθαν ζημίες από τη μη συμμόρφωσή τους με τα προγράμματα καλλιεργειών, δεν απαλλάσσονται από την καταβολή των αρδευτικών δικαιωμάτων, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση, για τις ζημίες που έγιναν στις ιδιοκτησίες τους.

γ) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να ζητεί τις υποδείξεις και οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας και να τις εφαρμόζει για την καλύτερη χρησιμοποίηση του ύδατος.

δ) Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να καταρτίζει ετήσια προγράμματα καλλιεργειών για τις εκτάσεις της περιοχής του που δεν αρδεύονται, εφόσον αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των έργων δικαιοδοσίας του, καθώς επίσης προγράμματα των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού.

8. Η μέριμνα για τη σύνταξη μελετών, την κατασκευή ή συμπλήρωση έργων, καθώς και η μέριμνα διοικήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων που υφίστανται και των έργων που θα εκτελεσθούν. Η δαπάνη συντάξεως των σχετικών μελετών θα βαρύνει τον Οργανισμό και θα προέρχεται από τους πόρους αυτού ή από δανειακά κεφάλαια.

9. Η ρύθμιση της συντηρήσεως και λειτουργίας έργων, αξιοποιήσεως εδάφους της αρμοδιότητός του, που εκτελέστηκαν ή που θα εκτελεστούν από νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με δαπάνες αποκλειστικά και μόνο αυτών, εφόσον η συντήρηση και η λειτουργία των έργων αυτών επηρεάζει, με οποιοδήποτε τρόπο, την εκμετάλλευση και την ασφάλεια των έργων εγγείων βελτιώσεων που τελούν υπό την διοίκηση του Οργανισμού. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, ο Οργανισμός εκδίδει κανονισμούς συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων, προς τους οποίους υποχρεούνται να συμμορφώνονται τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στην διοίκηση των οποίων τελούν τα εν λόγω έργα. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας των προσώπων αυτών, η διοίκηση των έργων αυτών μεταβιβάζεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, προσωρινά ή οριστικά στον Οργανισμό, ο οποίος θα ασκεί τη διοίκηση αυτή με δαπάνες των ενδιαφερομένων.

10. Για την πρόσληψη, την απόλυση, τις ποινές, τα προσόντα, κ.λπ., των υδρονομικών οργάνων των Τ.Ο.Ε.Β., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 499/1975.

11. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δύναται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, να επιβάλλει τις από το καταστατικό προβλεπόμενες κυρώσεις και αναγκαστικά μέτρα, κατά των μελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μεταξύ των κυρώσεων αυτών δύναται να επιβληθεί και η διακοπή της παροχής αρδευτικού ύδατος, στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις, προς τον Οργανισμό, κάθε μορφής ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, είτε αυτές είναι της τρέχουσας χρήσεως, είτε παλαιοτέρων χρήσεων.

β) Πριν την επιβολή κυρώσεων ή αναγκαστικών μέτρων κατά μέλους του, ο Οργανισμός του αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται προθεσμία, μέσα στην οποία, προκειμένου περί αναγκασμού σε ενέργεια, πρέπει να εκτελεσθεί αυτή. Η επίδοση της ειδοποίησης ενεργείται από υπάλληλο του Οργανισμού ή εντεταλμένο, για τον σκοπό αυτό, άλλο μέλος του Οργανισμού. Η επίδοση της ειδοποίησης βεβαιώνεται με την υπογραφή, στο βιβλίο επιδόσεως εγγράφων, του μέλους προς το οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση που αυτό αρνείται την παραλαβή, υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η επίδοση της ειδοποίησης μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή. Τα μέλη του Οργανισμού που κατοικούν σε πόλεις ή κωμοπόλεις έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν, με έγγραφη δήλωσή τους την διεύθυνση της κατοικίας τους ή των τυχόν από αυτούς διορισμένων πληρεξουσίων ή αντικλήτων τους. Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δηλώσεως ή υποβολής δηλώσεως με ανακριβή στοιχεία, τότε η έγγραφη ειδοποίηση τοιχοκολλείται, από τον αρμόδιο υπάλληλο ή από το εντεταλμένο μέλος, στο συνηθισμένο τόπο ανακοινώσεων του Οργανισμού. Κάθε επίδοση που ενεργείται με τοιχοκόλληση είναι έγκυρη, εφόσον στο οικείο πρακτικό τοιχοκολλήσεως υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος του Οργανισμού και δύο (2) μάρτυρες. γ) Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται βάσει της παραγρ. α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του από 13-9-1959 Β.Δ., «περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποιήσεως αυτών προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, εφόσον, με την απόφαση του Δ.Σ. που προσβάλλεται, θίγονται δικαιώματα του ενισταμένου, λόγω μη εφαρμογής ή κακής εφαρμογής της Νομοθεσίας περί έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ή γιατί δεν συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις που να δικαιολογούν την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων ή γιατί κατά τον καθορισμό των μέτρων αυτών έγιναν χαριστικές διακρίσεις.

12. Τα κεφάλαια του Οργανισμού κατατίθενται σε τράπεζα ή τράπεζες της επιλογής του. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε οφειλή προς τον Οργανισμό, μελών του ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, ποσού άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, είτε κατατίθεται σε πίστωση τηρούμενου από αυτόν λογαριασμού, είτε εξοφλείται με μέσο πληρωμής με κάρτα. Για τα ποσά αυτά εκδίδονται από τον Οργανισμό αποδείξεις ταμειακής είσπραξης, για φορολογική ή άλλη νόμιμη χρήση.
 

Δείτε εδώ το υπόδειγμα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις