Ολοκλήρωση της Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης Για Το 5.1

Ολοκληρώθηκε στις 9/10/2018 η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 5.1 με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2004-2020, για το οποίο έχει οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας ο ΕΛ.Γ.Α. Η συνολική κατανομή των τελικών αιτήσεων στήριξης αριθμητικά και ποσοστιαία ανά περιφέρεια, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα Ι:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

     

 

 

Κατάσταση Υποβολής

Αριθμός Προτάσεων

Ποσοστό

Συνολικός Επιχορηγούμενος

Δημόσια Επιχορήγηση

Υποβληθείσα

516

100%

11.622.153,80 €

9.297.723,02 €

 

 

 

 

 

Διεύθυνση Έδρας.Περιφέρεια

Αριθμός Προτάσεων

Ποσοστό

Συνολικός Επιχορηγούμενος

Δημόσια Επιχορήγηση

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

190

36,82%

3.794.091,22 €

3.035.272,98 €

Πελοποννήσου

177

34,30%

3.177.402,97 €

2.541.922,36 €

Κεντρικής Μακεδονίας

57

11,05%

1.631.456,00 €

1.305.164,80 €

Δυτικής Μακεδονίας

44

8,53%

1.564.397,44 €

1.251.517,95 €

Θεσσαλίας

21

4,07%

911.780,98 €

729.424,77 €

Κρήτης

19

3,68%

215.794,03 €

172.635,23 €

Στερεάς Ελλάδας

4

0,78%

245.000,26 €

196.000,21 €

Δυτικής Ελλάδας

2

0,39%

23.541,94 €

18.833,55 €

Ηπείρου

2

0,39%

58.688,96 €

46.951,17 €

 

516

100,00%

11.622.153,80 €

9.297.723,02 €

 

 

Η συνολική κατανομή των φυσικών και νομικών προσώπων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ΙΙ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

 

Είδος Δικαιούχου

Αριθμός

Ποσοστό

 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

507

98,26%

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

9

1,74%

 

 

516

100,00%

 
 

 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινήσει άμεσα, με την παραλαβή των φυσικών φακέλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι στις 24 Οκτωβρίου 2018.

 

Δείτε επίσης