Νέα ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Τροπολογιών συνέχεια στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.» Με την τροπολογία 1869/14 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΉΑΑΤ). 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

- Αναπτύσσεται και λειτουργεί στο ΥΠΑΑΤ ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία».

- Καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις Τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής.

- Παρέχεται στην αρμόδια υπηρεσία η δυνατότητα να αιτείται την άρση του τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των υπό ψήφιση διατάξεων.

- Αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων των εμπόρων αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, μειώνεται από τριάντα τοις εκατό (30%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται στον έμπορο που δεν έχει εξοφλήσει το τιμολόγιο παραγωγού αγροτικών προϊόντων εντός εξήντα (60) ημερών. Το ανωτέρω πρόστιμο προσαυξάνεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για δεύτερη φορά και σε πενήντα τοις εκατό (50%), για τρίτη και για κάθε επιπλέον φορά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4492/2017 (Α' 156)

Με την περίπτ. α' του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4492/2017, προκειμένου να ορισθεί ότι η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89), που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Με την περίπτ. β' αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4492/2017. 

Ειδικότερα: Με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής υπηρεσίας διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή, ενώ με την περίπτ. β' ορίζεται ότι ο παραγωγός αναρτά στην ανωτέρω ψηφιακή υπηρεσία στοιχεία (όχι αντίγραφα) των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής. 

Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 προβλέπεται ότι μέσω της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς παραγωγών και εμπόρων σχετικά με υπό αμφισβήτηση στοιχεία που έχει αναρτήσει ο παραγωγός, καθώς και ότι ενημερώνεται η αρμόδια αρχή από τον παραγωγό σε περίπτωση μη εξόφλησης καταχωρισμένων τιμολογίων. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των στοιχείων των τιμολογίων στην ψηφιακή υπηρεσία και οι έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων να διενεργούνται αυτοματοποιημένα. 

Με την παρ. 4 του άρθρου 3 ορίζεται η αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης των διατάξεων του ν. 4492/2017, η οποία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και κάθε άλλη δημόσια αρχή στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της. 

Με την παρ. 5 του άρθρου 3 καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις Τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής και παρέχεται στην αρμόδια υπηρεσία η δυνατότητα να αιτείται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία, την άρση του τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση που υφίσταται υπόνοια για καταχώριση νοθευμένων, εικονικών ή πλαστών παραστατικών. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια αρχή ως προς την εξακρίβωση των ισχυρισμών των αντισυμβαλλομένων. 

Με την παρ. 6 του άρθρου 3 χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να ρυθμιστούν με κανονιστική πράξη ειδικότερα θέματα σε σχέση με την ψηφιακή υπηρεσία και τη διενέργεια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του κεφαλαίου Α' του ν. 4492/2017 και με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων.

Με την περίπτ. γ' του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4492/2017, προκειμένου να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη κύρωση της διαγραφής από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών από εκείνη της επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο αυξάνεται προοδευτικά σε περίπτωση υποτροπής του εμπόρου.

Με την περίπτ. δ' προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4492/2017, προκειμένου να αντικατασταθεί στον ν. 3955/2011 η αρμόδια υπηρεσία για το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτ. α' η αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4492/2017 θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο...
Ρυθμίσεις νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Ο ν. 4492/2017 (Α' 156) τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α'89), που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.».

β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 3
Ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων - έλεγχοι
1.α) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναπτύσσεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία», η οποία τηρείται από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Ο παραγωγός αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία:
αα) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα,
ββ) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Αν ο έμπορος αμφισβητεί τα στοιχεία των υποπεριπτ. αα' ή και ββ' της περίπτ. β' της παρ. 1, ο παραγωγός και ο έμπορος αναρτούν στην ψηφιακή υπηρεσία αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία.
3. Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τιμολογίων που έχουν καταχωρισθεί στην ψηφιακή υπηρεσία.
4. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, η αρμόδια αρχή δύναται να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται:
α) η διαδικασία των ελέγχων,
β) οι προθεσμίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των στοιχείων και την ενημέρωση της ψηφιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3,
γ) η διαδικασία ανάρτησης στοιχείων στην ψηφιακή υπηρεσία και ειδικότερα θέματα σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτήν,
δ) ο τρόπος λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες τήρησης της ψηφιακής υπηρεσίας και επεξεργασίας των στοιχείων των παρ. 1, 2 και 3,
ε) η διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα ψηφιακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων.».

γ) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Κυρώσεις
1. Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου.
2. Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.
3. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παρ. 1 για δεύτερη φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου.
4. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παρ. 1 για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του τιμολογίου.
5. Οι κυρώσεις των παρ. 1, 3 και 4 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.
6. Οι κυρώσεις της παρ. 2 επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.».

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όπου στον ν. 3955/2011 ( Α' 89) αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νοείται εφεξής το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις